• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر

يكشنبه30مهر1402

13:39

447

آگهی مزایده تعداد 2 رقبه از رقبات اداری ومسکونی موقوفه حاج شیخ محمد باقر محسنی ملایری واقع در نارمک

آگهی مزایده تعداد 2 رقبه از رقبات اداری ومسکونی موقوفه حاج شیخ محمد باقر محسنی ملایری واقع در نارمک خیابان شهید آیت خ شهید گلستانی (چمن شرقی ) پ 88 طبقه اول واحد 3 جنوبی وطبقه اول واحد 2

آگهی مزایده تعداد 2 رقبه از رقبات اداری ومسکونی موقوفه حاج شیخ محمد باقر محسنی ملایری واقع در نارمک خیابان شهید آیت خ شهید گلستانی (چمن شرقی ) پ 88 طبقه اول واحد 3 جنوبی وطبقه اول واحد 2

اداره اوقاف وامورخیریه شمالشرق درنظردارد  تعداد 2 رقبه از رقبات  اداری ومسکونی موقوفه حاج شیخ محمد باقر محسنی ملایری واقع در نارمک خیابان شهید آیت خ شهید گلستانی (چمن شرقی ) پ 88 طبقه اول واحد  3 جنوبی وطبقه اول واحد 2 را برابرشروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376  را از طریق مزایده جهت یک دوره یک ساله به اجاره واگذارنماید.

1 ششدانگ عرصه واعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 60 متر مربع دارای انشعابات آب ،برق ،گاز را  جهت یکدوره یکساله با مبلغ اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده   000‏/000‏/90 ریال .  

2‏- ششدانگ عرصه واعیان یکواحد آپارتمان اداری  به مساحت 100 متر مربع وبالکن بمساحت 50‏/12 متر مربع وانباری بمساحت 50‏/3 متر مربع دارای انشعابات آب ،برق ،گاز را  جهت یکدوره یکساله با مبلغ اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده   000‏/000‏/150 ریال . 
شــــروط و تعهـــدات
1‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.
2‏‏‏-‏-پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ 10%کل اجاره بهاء یکساله را بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمالشرق  مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 09‏/08‏/1402 به دبیرخانه این اداره بنشانی  تهران فلکه سوم تهرانپارس خیابان 196 غربی نبش خیابان طاهری پلاک 17 تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
3‏‏‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت  9صبح روز چهار شنبه مورخ 10‏/08‏/1402درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.
4‏‏‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5‏‏‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.
6‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.
7‏‏‏- کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
8‏‏‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفراوّل و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.
9‏‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.
10‏‏‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .
11‏‏‏- اختیارفسخ‏‏‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.
12 تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده و متعلق به موقوفه می باشد .
* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به واحد اموراوقافی ( اجارات) این اداره مراجعه نمایند.
* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید رقبات روز دوشنبه مورخ 01‏/08‏/1402از ساعت 10 الی 12 به نشانی محل رقبه  مراجعه نماینــد.‏‏‏/   
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 123628
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 228
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 6776106
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 7575