• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر

شنبه22مهر1402

14:42

369

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان واقع در خیابان آزادی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 155 متر مربع واقع در خیابان آزادی ، بلوار شهید اکبری ، ضلع جنوبی بقعه طبقه دوم

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 155 متر مربع واقع در خیابان آزادی ، بلوار شهید اکبری ، ضلع جنوبی بقعه طبقه دوم

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد به تصدی یا نمایندگی از موقوفه بقعه طرشتی  ششدانگ عرصه و اعیان یکواحد آپارتمان با کد تفصیلی 20001315300004  به مساحت 155  متر مربع را به صورت امانی واقع در خیابان آزادی ، بلوار شهید اکبری ، ضلع جنوبی بقعه طبقه دوم را از طریق آگهی مزایده برابر نظریه کارشناس دادگستری به متقاضیان واجد شرایط ( بدون هیچگونه حقی ) به مدت یکساله به جهت استفاده بعنوان مسکونی واگذار نماید :
وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی
نام موقوفه مشخصات مورد اجاره مساحت به متر مربع قیمت پایه اجاره ماهیانه (ریال) مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده (ریال)
بقعه طرشتی یکواحد آپارتمان 155 000‏/000‏/100 000‏/000‏/120
                                                               (شروط مزايده)        
 1. قیمت پایه مزایده ماهیانه طبق نظر کارشناس به مبلغ 000‏/000‏/100  ریال بوده و مدت زمان قرارداد اجاره از تاریخ تنظیم سند به مدت یکسال خواهد بود و پس از انقضای مدت ، مستاجر متعهد است ، مورد اجاره را بدون هیچ گونه ادعایی به موجر تحویل دهد .
 2. متقاضیان می بایست 10% مبلغ اجاره بهای پایه سالانه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی به بانک ملی از طریق دستگاه های pos  مستقر در امور مالی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده و تحویل دبیرخانه اوقاف غرب تهران نموده و رسید خود را دریافت کنند . متقاضیان می توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش مالی اداره اوقاف و امورخیریه غرب تهارن مراجعه نمایند .
 3. مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده ، تا زمان تنظیم قرارداد اجاره ضبط خواهد شد .
 4. مستاجر حق واگذاری مورد اجاره به صورت کلی یا جزئی ، به هیچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق به غیر را ندارد .
 5. مستاجر حق هیچگونه تغییر و تبدیل در وضع عرصه و اعیان موقوفه را ندارد مگر با موافقت کتبی و قبلی موجر .
 6. برنده مزایده می بایست ، مباشرتاً ( شخصاً ) از مورد اجاره ، استیفای منافع نماید و حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر نخواهد داشت .
 7. پرداخت هزینه های مربوط به اخذ مجوز از نهادها و ادارات دولتی علاوه بر پرداخت اجاره بها بر عهده مستاجر می باشد .
 8. هزینه تنظیم سند اجاره نامه و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده ، هزینه های تعمیرات غیر ضروری ، تزئینی ، جزئی ، آب ، برق ، گاز ، فاضلاب ، تلفن ، بیمه ، مالیات ، عوارض و ... به عهده مستاجر خواهد بود . تنها هزینه های اساسی در صورت ضرورت و بنا به تشخیص و مجوز کارشناس اداره اوقاف و موافقت موجر قابل محاسبه و پرداخت می باشد و هرگز مستاجر نیم تواند آن را با اجاره بها تهاتر نماید بلکه بعد از واریز اجاره به حساب موقوفه و موافقت و تایید موجر ، مبلغ هزینه کرد به حساب مستاجر واریز می گردد.
 9. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مبهم ، بدون سپرده ، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف وامورخیریه غرب تهران برسد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 10. اگر برنده مزایده ، بعد از هفت روز کاری از ابلاغ کتبی به وی از تنظیم سند اجاره خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده اش به نفع موقوفه ضبط می شود و با رعایت اولیت قیمت با نفر دوم و یا سوم با رعایت تبصره یک ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی ، قرار داد اجاره تنظیم خواهد شد .
 11. میزان اجاره بهای پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد ، همچنین باید نوع بهره برداری ( در رقبات تجاری ، شغل متعارف و در رقبات مسکونی ، تعداد نفرات ساکن ) از مورد مزایده را در پیشنهاد خود مشخص نمایند که در غیر این صورت به این پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 12. افراد ممنوع المعامله وکسانی که به موقوفات بدهی داشته باشند ، حق شرکت در مزایده را ندارند .
 13. تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی ، موجب ایجاد اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه ، در مابقی مدت برای موجر خواهد بود .
 14. کمیسیون مزایده راس ساعت  8.30  صبح روز سه شنبه مورخ 02‏/08‏/1402 در محل اداره اوقاف و امورخیریه غرب تهران با حضور اعضای کمیسیون مزایده تشکیل و پس از قرائت پیشنهاد ها ، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند نمود .
 15. متقاضیان می بایستی تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 01‏/08‏/1402 پیشنهادات خود را با مستندات به دبیرخانه ارائه نمایند .
 16. متقاضیان می توانند قبل از ارائه پیشنهاد ، جهت بازدید از مورد  مزایده در روز دوشنبه مورخ 24‏/07‏/1402  ساعت 9  تا 10  در محل ملک مذکور حضور یابند .
 17. در شرایطی که به لحاظ عدم رونق کسب و کار یا مشکلات مالی یا شخصی و غیره تقاضای فسخ قرارداد اجاره از سوی مستاجر در مابقی مدت اجاره مطرح شود، مستاجر می بایست یک ماه اجاره بهاء ، بابت خسارت وارده ، پس از تسویه اجاره بها تا روز فسخ قرارداد را به حساب موقوفه واریز نمایند .
 18. برنده مزایده بایستی بابت جبران خسارتهای احتمالی ، مبلغ معادل 3 ماه اجاره بهای پیشنهادی را به عنوان قرض الحسنه به حساب مربوطه واریز نماید .ضمن اینکه قبل از تنظیم قرارداد اجاره ، موظف به معرفی ضامن و ارائه تضامین اعلامی ازسوی اداره اوقاف و امورخیریه خواهد بود .
 19. مبلغ اجاره بها به صورت ماهیانه دریافت خواهد شد .
 20. برنده مزایده می بایست نسبت به ثبت سامانه ثنا ( طرح ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه ) اقدام و گواهی ثبت شده را جهت انعقاد قرارداد اجاره ارائه نمائید .
 21. از برنده مزایده یک فقره چک بابت تضمین تخلیه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و 12 فقره بابت اجاره ماهیانه اخذ خواهد شد .
 22. برنده مزایده موظف است دو ماه پیش از انقضای مدت قرارداد ، به اداره محل مراجعه و نسبت به پیگیری و تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورتی که به هر دلیلی ، چه برابر خواسته مستاجر یا حسب نظر اداره اوقاف ، بنا بر تخلیه رقبه باشد ، ایشان مکلف است ضمن همکاری لازم به منظور بازدید متقاضیان اجاره ملک مورد نظر ، در موعد مقرر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید .
 23. کمیسیون مزایده در رد تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود .
برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صلاح موقوفه باشد و در سند اجاره قید خواهد شد  قبول وتمکین  نماید.‏/
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
 • تعداد بازديد اين صفحه: 123615
 • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 215
 • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 6775766
 • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 7235