• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
مناقصه در خصوص تأمین 13 نفر نیروی خدماتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارد ، انجام موضوع این مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی که دارای تأئید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی با کد خدمات عمومی هستند واگذار نماید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارد ، انجام موضوع این مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی که دارای تأئید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی با کد خدمات عمومی هستند واگذار نماید ؛ به این جهت از شرکت دارای صلاحیت دعوت می گردد (( ضمن شرکت در این مناقصه نسبت به تکمیل اسناد و ارسال آن به نشانی مندرج در اسناد اقدام فرمایند . ‏
1 1 موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تأمین 13 نفر نیروی خدماتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
1 2 محل انجام کار : محل انجام کار واقع در استان تهران شهرستان تهران خیابان شهید بهشتی خیابان قنبر زاده خیابان هویزه پلاک 169 .
1 3 مدت انجام کار : مدت اجرای کار (موضوع قرارداد) یکسال خورشیدی و شروع آن از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد می باشد .
1 4 کارفرما : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به آدرس فوق الذکر
1 5 دستگاه مناقصه گزار : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
1 6 زمان و شیوه دریافت و تحویل اسناد : اسناد مناقصه از 14‏/06‏/1402 لغایت 28‏/06‏/1402 تا پایان ساعت اداری برای مناقصه گران در واحد دبیرخانه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران موجود می باشد
1‏-7‏-  مهلت تسلیم پیشنهاد ها : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها روز شنبه مورخ 23‏/07‏/1402 می باشد و محل تسلیم آن دبیرخانه اداره کل اوقاف و امور و خیریه استان تهران می باشد بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در مناقصه ارائه و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد ، تلفنهای 02188178066 داخلی 4160 و 4163 پاسخگوی سوالات احتمالی در مورد موضوع مناقصه تا پایان مهلت اعلامی می باشد .
1‏-8‏- مهر و امضای اسناد : تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود .
1 9 برنده مناقصه : پس از بررسی کمیسیون معاملات مناقصه گزار برنده اول و دوم مناقصه بر اساس مقررات مناقصه گزار تعیین می شود .
1 10 اسناد مناقصه : اسناد مناقصه که پیشنهاد دهنده باید ارائه نماید به شرح زیر است که بر طبق شرایط مناقصه و ضوابط مربوط باید به ترتیب زیر در پاکت های الف ، ب و ج تسلیم شود .
 1 11 1 پاکت الف شامل : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه مطابق با شرایط مندرج در این اسناد
1 11 2 پاکت ب شامل : تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت منتشره در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات حاوی نام صاحبان امضای مجاز ارائه گواهی صلاحیت معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه از ارگانهای ذیربط (اداره کار و امور اجتماعی) ارائه حسن سابقه کارهای قبلی صفحات اسناد مناقصه بدون درج هر گونه قیمت در آنها که در زیر تمام صفحات ممهور به مهر شرکت و به امضاء صاحبان امضا تعهد آور شرکت رسیده باشد . هر نوع اسناد و مدارکی که در صورت تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مناقصه از جانب دستگاه مناقصه گزار ابلاغ شود .
1 11 3 پاکت ج شامل : برگ پیشنهاد قیمت مطابق نمونه ارائه شده در ردیف شماره 3 اسناد مناقصه .
تذکر مهم : بر روی پاکتهای یاد شد که باید به صورت دربسته و لاک و مهر شده تحویل گردد . حتماً باید شماره و موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود . و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی تاریخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد .
1 12 نحوه تکمیل اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت :
1 12 1‏- درج مبلغ کارمزد پیشنهادی به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت الزامی است . در صورت مشاهده اختلاف بین مبلغ درج شده به حروف و به عدد ملاک قرائت مبلغ به حروف می باشد .
1 12 2 پیشنهادهایی که دارای قلم خوردگی بوده و مخدوش می باشند بایستی در نقاط مورد اشاره امضاء و ممهور گردد در غیر اینصورت ناقص و مردود تلقی خواهد شد .
1 12 3 مبلغ کارمزد پیشنهادی برای مناقصه فقط می باید در برگ پیشنهاد قیمت و مطابق نمونه ارائه شده در این اسناد تهیه و تسلیم شود . توجه به این نکته لازم است که در سایر اسناد و مدارک مناقصه نباید هیچگونه قیمتی درج گردد .
1 12 4 پاکتهای الف ، ب و ج باید جداگانه مهر و امضاء شده و روی هر یک از سه پاکت نام و نشانی شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده و سپس هر سه پاکت داخل یک پاکت واحد قرار گرفته و پس از درج نام مناقصه گر و نام مناقصه به مناقصه گزار تحویل گردد ((توجه شود که درج نام مناقصه و شماره مناقصه گر بر روی پاکت الزامی است .))
1‏-12‏-5 کلیه صفحات و اوراق و اسناد مناقصه باید به امضاء مجاز و مهر شرکت یا موسسه پیشنهاد دهنده رسیده باشد.
1 12 6 کلیه پیشنهاد دهندگان موظفند پیشنهاد قیمت خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه ارائه نمایند .
1 12 7 در صورتی که یک یا چند قسمت از مدارک مناقصه سهواً به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارک مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .
1 12 8 مناقصه گزار حق تغییر یا اصلاح یا تجدید نظر یا حذف در اسناد و مشخصات قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها را برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود .
1 13 ‏- پس از مشخص شدن نتیجه مناقصه برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ کارفرما با سپردن تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر ، نسبت به امضای قرارداد اقدام نماید . در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه بدون هیچ تشریفات قضایی و اداری بدون حق هر گونه اعتراض از سوی برنده مناقصه به نفع کارفرما ضبط می شود و در اینصورت نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام می شود . چنانچه برنده دوم با توجه به موارد فوق الاشاره حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه ضبط می شود و نام آنها در لیست سیاهه مناقصه گزار درج می شود پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه تضمین شرکت در مناقصه سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد .
1 14 تسلیم پیشنهاد ها : پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق شرایط مندرج در این اسناد تهیه و در موعد مقرر در دعوت نامه به نشانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران واقع در تهران خیابان بهشتی خیابان قنبرزاده ابتدای خیابان هویزه پلاک 169 طبقه همکف واحد دبیرخانه تسلیم نمایند .  پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر تسلیم شود مورد قبول واقع نخواهد شد .
1 15 اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد ها باید از هر حیث برای مدت یک ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر باشد .
1 16 تضمین شرکت در مناقصه .
1 16 1 تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 000‏/000‏/000‏/1 ریال می باشد. تضمین شرکت در مناقصه بایستی حداقل برای سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد .
1 16 2 تضمین پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا زمان تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات و امضای قرارداد نزد مناقصه گزار (کارفرما) نگهداری خواهد شد .
1 16 3 ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار می گیرد تا امضای قرارداد توسط برنده مناقصه نگهداری خواهد شد .
1 17 صراحت پیشنهاد ها : پیشنهاد ها باید صریح و بدون قید و شرط تهیه و تسلیم گردد به پیشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
1 18 گشایش پیشنهادها : ابتدا پاکت الف مناقصه گران باز خواهد شد چنانچه تضمین شرکت در مناقصه منطبق با شرح مندرج در اسناد مناقصه نباشد پیشنهاد مربوطه مردود شناخته شده و هر سه پاکت الف ، ب و ج عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد . در صورتی که پاکت الف دارای ایراد نبود و پذیرفته شود پاکت ب باز می شود و با بررسی مدارک آن نسبت به قبول یا رد پیشنهادها (بر اساس مدارک این پاکت) تصمیم اتخاذ خواهد شد و در صورت پذیرش پاکت ب نسبت به گشایش پاگت ج پیشنهاد دهندگان اقدام می گردد .
1 19 هزینه های پیشنهاد : کارفرما اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران هیچگونه تعهدی در رابطه با هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای تهیه و ارائه پیشنهاد متحمل شده است ندارد .
1 20 سازش یا تبانی به زیان مناقصه گزار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران (کارفرما) : هرگاه در روند اجرای مناقصه برای مناقصه گزار روشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به ضرر او با یکدیگر تبانی یا سازش نموده اند ، ضمن اینکه پیشنهاد های دریافتی از فهرست بررسی ها حذف می گردد موارد زیر از سوی مناقصه گزار راساً صورت خواهد گرفت :
ضبط تضمین شرکت در مناقصه
درج نام مناقصه گر در لیست سیاهه اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران
اعلام مراتب به سازمانهای ذیربط و مراجع قضایی
1 21 مالیات ، عوارض و بیمه تأمین اجتماعی : پرداخت هر گونه عوارض ، مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی و غیره از هر نوع و هر قبیل که به موجب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی به قرارداد تعلق می گیرد بر عهده پیشنهاد دهنده (طرف قرارداد) می باشد . مقررات مربوط به کارکنان طبق قانون کار و بیمه های تأمین اجتماعی (آخرین مصوبات و قوانین مربوطه در این دوره) ملاک عمل خواهد بود . در مورد بیمه تأمین اجتماعی ، و حسن انجام کار 10% درصد بعنوان سپرده سهم پیمانکار از هر کارمزد پرداختی از پیمانکار (شرکت) کسر و نزد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران (کارفرما) نگهداری می شود . شرکت موظف است در پایان هر ماه فهرست کارکنان خود را پس از تأئید دستگاه نظارت کارفرما اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران همراه با مبلغ حق بیمه متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید . پرداخت حق بیمه و قسط (کارمزد) آخر شرکت منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه می باشد .
1 22 پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند به هر حال شرکت در مناقصه و امضای پیشنهاد به منزله مطالعه و بررسی دقیق آنها از سوی مناقصه گر بوده و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچگونه ابهامی برای او وجود ندارد .
1 23 شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه ، برنده مناقصه بر مبنای قیمت پیشنهادی به حروف و با توجه به موارد زیر تعیین می گردد :
1 23 1 ارزیابی کمیسیون معاملات مناقصه گزار از سوابق کاری قبلی و مدارک و مستندات درخواستی ارسالی توسط پیشنهاد دهنده  .
1 23 2 در موقع بررسی پیشنهاد ها ، عواملی از قبیل انطباق با مشخصات ، سوابق قابل اعتماد و اتمام به موقع قراردادهای اجرا شده قبلی در انتخاب برنده مناقصه مورد نظر قرار خواهد گرفت .
1 23 3 پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینفع در موقعی که پیشنهاد در دست بررسی است باید از هر گونه تماس با هر یک از کارکنان مناقصه گزار برای کسب اطلاع  از نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنند ، هر نوع کوششی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود .
1 24 سایر شرایط تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد .
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 91857
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 233
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 5242300
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 3826