لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده دو واحد مسکونی( با قابلیت دفتر وکالت یا مطب ) واقع در شهریار آگهی مزایده دو واحد مسکونی( با قابلیت دفتر وکالت یا مطب ) واقع در شهریار خیابان ولیعصر نبش کوچه زمانپور طبقه اول به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  شهریار در نظر دارد در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، ششدانگ عرصه و اعیان دو  واحد مسکونی( با قابلیت دفتر وکالت یا مطب )از رقبات موقوفه سید جلیل حسینی  در طبقه اول  به مساحتهای  واحد جنوبی  97 مترمربع  و  واحد شمالی 68 متر مربع  واقع در شهریار خیابان ولیعصر نبش کوچه زمانپور طبقه اول را طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 از طریق آگهی مزایده برابر نظریه کارشناس دادگستری  به متقاضیان واجد الشرایط ( بدون هیچگونه حقی ) به مدت یک سال  و با رعایت شرایط ذیل صرفاً به اجاره واگذار نماید:
ردیف نام موقوفه مشخصات مورد اجاره مساحت به متر مربع قیمت پایه اجاره ماهیانه  مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده  ( ریال )
1 سید جلیل حسینی آپارتمان مسکونی واحد جنوبی 97 متر مربع 000‏/000‏/120 ریال 000‏/000‏/144ریال
2 سید جلیل حسینی آپارتمان مسکونی واحد شمالی 68 متر مربع 000‏/000‏/100 000‏/000‏/1200

1‏- قیمت پایه مزایده ماهیانه طبق نظر کارشناس واحد جنوبی  به مبلغ 000‏/000‏/120ریال و واحد شمالی 000‏/000‏/100ریال  بوده و مدت زمان قرارداد اجاره از تاریخ تنظیم سند به مدت یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت، مستأجر متعهد است، مورد اجاره را بدون هیچ گونه ادعایی به موجر تحویل دهد.
2‏- متقاضیان می‌بایست 10% مبلغ اجاره‌بهای پایه سالانه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی به بانک ملی از طریق دستگاه های (pos) مستقر در امور مالی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: «آقای  به کد ملی و شماره تماس راجع به مزایده شماره ، مورخ ،موقوفه ، تحویل دبیرخانه نموده و رسید خود را دریافت کنند . متقاضیان می‌توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش مالی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار  مراجعه نمایند.
3‏- مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده، تا زمان تنظیم قرارداد اجاره ضبط خواهد شد.
4‏- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به صورت کلی یا جزئی، به هیچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق به غیر را ندارد.
5‏- مستأجر حق هیچ گونه تغییر و تبدیل در وضع عرصه و اعیان موقوفه را ندارد مگر با موافقت کتبی و قبلی موجر .
6‏- برنده مزایده می بایست، مباشرتاً (شخصاً) از مورد اجاره، استیفای منافع نماید و حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر نخواهد داشت.
7‏- هزینه تنظیم سند اجاره‌نامه ، نشر آگهی و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده، هزینه‌های تعمیرات غیرضروری، تزئینی، جزئی، آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن، بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده مستأجر خواهد بود. تنها هزینه‌های اساسی در صورت ضرورت و بنا به تشخیص و مجوز کارشناس اداره اوقاف و موافقت موجر قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد و هرگز مستأجر نمی‌تواند آن را با اجاره‌بها تهاتر نماید بلکه بعد از واریز اجاره به حساب موقوفه و موافقت و تأیید موجر، مبلغ هزینه‌کرد به حساب مستأجر واریز می‌گردد.
9‏- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهریار برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
10‏- اگر برنده مزایده، بعد از ده روز کاری از ابلاغ کتبی به وی، از تنظیم سند اجاره خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده‌اش به نفع موقوفه ضبط می‌شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم و یا سوم با درج پیشنهاد نفر اول  رعایت تبصره یک ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی، قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد .
11‏- میزان اجاره‌بهای پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد، همچنین باید نوع بهره‌برداری( در رقبات تجاری، شغل متعارف و در رقبات مسکونی، تعداد نفرات ساکن) از مورد مزایده را در پیشنهاد خود مشخص نمایند که در غیر این صورت به این پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد .
12‏- افراد ممنوع المعامله و مجرد و کسانی که به موقوفات بدهی داشته باشند، حق شرکت در مزایده را ندارند .
13‏- تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی، موجب ایجاد اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه، در مابقی مدت برای موجر خواهد بود .
14‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت11 صبح روز سه شنبه مورخ  09‏/03‏/1402در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار  با حضور اعضای کمیسیون مزایده تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند نمود .
15 ـ متقاضیان می بایستی تا پایان ساعت اداری روز دو شنبه  مورخ 08‏/03‏/1402پیشنهادات خود را با مستندات به دبیرخانه ارائه نمایند .
16‏- متقاضیان می‌توانند قبل از ارائه پیشنهاد، جهت بازدید از مورد مزایده در روز شنبه مورخ 06‏/03‏/1402  از ساعت 10 الی 11 صبح در محل رقبه مذکور به نشانی فوق الذکر  حضور یابند و برای کسب اطلاعات بیشتر(صرفاً در ساعات اداری) به قسمت اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن65225231 داخلی 5772 تماس حاصل نمایند .
17‏- در صورت تقاضای فسخ قرارداد اجاره از سوی مستاجر در مابقی مدت اجاره ، مستاجر می بایست یک ماه اجاره بها، بابت خسارت وارده، پس از تسویه اجاره بها تا روز فسخ قرارداد را به حساب موقوفه واریز نمایند .
18‏- برنده مزایده بایستی بابت جبران خسارت های احتمالی، مبلغی معادل 3ماه اجاره بهای پیشنهادی را به عنوان قرض الحسنه به حساب مربوطه واریز نماید . ضمن اینکه قبل از تنظیم قرارداد اجاره، موظف به معرفی ضامن و ارائه تضامین اعلامی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه خواهد بود .
19 ـ برنده مزایده می بایست نسبت به ثبت سامانه ثنا ( طرح ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه ) اقدام و گواهی ثبت شده را جهت انعقاد قرار داد اجاره ارائه نماید .
20 ـ از برنده مزایده یک فقره چک بابت تضمین تخلیه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و یک فقره بابت اجاره بها ماهیانه اخذ خواهد شد .
21ـ برنده مزایده موظف است دو ماه پیش از انقضای مدت قرارداد، به اداره محل مراجعه و نسبت به پیگیری و تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورتی که به هر دلیلی، چه برابر خواسته مستاجر یا حسب نظر اداره اوقاف، بنا بر تخلیه رقبه باشد، ایشان مکلف است ضمن همکاری لازم به منظور بازدید متقاضیان اجاره ملک مورد نظر، در موعد مقرر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید .
22ـ کمیسیون مزایده در رد تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود .
23‏- مستأجر موظف به رعایت شئونات اسلامی میباشد و در صورت متعرض شدن همسایگان و اهالی محل قرارداد اجاره بصورت یک طرفه فسخ میگردد  .
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 69599
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 200
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 4180042
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 21030