اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک  باب مغازه   تجاری  از رقبات بقعه متبرکه  امامزاده ابراهیم (ع)  واقع در ورامین

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) واقع در ورامین

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) واقع در ورامین قرچک روستای ولی آباد تقاطع خیابان حسینیه و خیابان شهید کوشا جنب بقعه

 چهارشنبه 13 اسفند 1399   30  0      

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ورامین به عنوان متصدی بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم  (ع)  دراجرای ماده 11 آئیننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه در نظر دارد عرصه و اعیان یک   باب مغازه   تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) واقع در ورامین قرچک روستای ولی آباد   تقا طع خیابان حسینیه و خیابان شهید کوشا جنب بقعه  به شرح ذیل را برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری   به عنوان پایه مزایده به اجاره از طریق مزایده عمومی کتبی واگذار نماید .

مغازه شماره 5 به مساحت 24 مترمربع از قرار ماهیانه مبلغ   000‏‏/700‏‏/5 ریال ورامین قرچک روستای ولی آباد تقاطع خیابان حسینیه و خیابان شهید کوشا جنب بقعه 

شروط و تعهدات :

1ـ برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید

2ـ مدت اجاره یک سال میباشد که در پایان مدت برابر شروط و تعهدات مندرج در قرارداد اجاره ، مستاجر موظف است نسبت به تخلیه و تحویل مورد اجاره با وضع موجود و بدون هیچگونه ادعایی به موجر خواهد بود .

3ـ متقاضیان میبایست با مراجعه به اداره اوقاف نسبت به دریافت حواله واریز به مبلغ ده درصد اجاره بهاء پایه مزایده جهت یکسال ، بعنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام و حواله واریزی مربوطه را همراه با پیشنهاد کتبی خودرا که حاوی مبلغ پیشنهادی و آدرس جهت مکاتبه و تلفن تماس ذکر شده باشد را در پاکت سربسته که بر روی آن عنوان مزایده و مشخصات متقاضی قید شده ، تحویل دبیرخانه اداره اوقاف ورامین داده و رسید دریافت نمایند .

4ـ افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده راندارند

5ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد حواله واریزی سپرده وهمچنین به پیشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد

6ـ متقاضیان میبایست پیشنهادات خود را طبق بند سه آگهی مزایده تاپایان وقت اداری روز دو شنبه 18‏‏‏/12‏‏‏/1399 تح ویل نمایند

7ـ کمیسون مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 19‏/12‏/1399 در محل اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ورامین برگزار و حضور متقاضیان در جلسه کمیسیون مزایده آزاد میباشد

8ـ کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد

9ـ سپرده پرداختی شرکت کنندگان در مزایده پس از تنظیم سنداجاره با برنده مزایده به آنان مسترد خواهد شد

10ـ از برنده مزایده هنگام تنظیم سنداجاره ضمانت و وثیقه کافی جهت تادیه اجاره بهاء و تخلیه ملک و معادل سه ماه اجاره بهاء طبق نظر کمیسون مزایده بعنوان ودیعه اخذ خواهد گردید

11ـ برنده مزایده میبایست ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ نظریه کمیسیون ، نسبت به تنظیم سنداجاره اقدام در صورت عدم مراجعه سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و بانفر دوم تنظیم سنداجاره خواهد شد .

12ـ در صورت انصراف برنده مزایده ، بانفر دوم طبق شروط آگهی مزایده سنداجاره تنظیم خواهد شد

13ـ پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی ، انتشار آگهی وغیرو بعهده برنده مزایده خواهد بود

14ـ متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند به اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ورامین واقع در خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات مراجعه یاباشماره تلفن 36244151 تماس حاصل نمایند
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار