اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه رقیه ابوطالب نوری واقع در خیابان مختاری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه رقیه ابوطالب نوری واقع در خیابان مختاری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه رقیه ابوطالب نوری واقع در خیابان مختاری، خیابان محلوجی قمی، پلاک 25 طبقه پنجم واحد شمالغربی به مساحت حدودی 73‏/75 مترمربع

 چهارشنبه 13 اسفند 1399   52  0      

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه رقیه ابوطالب نوری با کد تفضیلی (20080262100003 ) را به صورت امانی واقع در خیابان مختاری، خیابان محلوجی قمی، پلاک 25 طبقه پنجم واحد شمالغربی به مساحت حدودی 73‏/75  مترمربع بانضمام پارکینگ در طبقه زیرزمین جهت استفاده بعنوان مسکونی را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نماید .

اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ 000‏/000‏/24 ريال

وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی

 

                                                                                     (شروط مزايده )             

1‏‏‏- مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود. 2‏‏‏-مزایده به صورت کتبی بوه و به درخواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3‏‏‏-مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه باید بطور صریح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود وبه انضمام کپی کارت ملی ارائه گردد . 4‏‏‏-به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش ، مبهم و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 5‏‏‏- برنده مزایده می باید در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخلیه مورد اجاره که مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفی نماید و چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد اداره هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهد داشت .6‏‏‏- هزینه چاپ و نشر آگهی در روزنامه و حق الزحمه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 7‏‏‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثیقه مناسب که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن به موقوفه اخذ خواهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت . 8‏‏‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود . 9‏‏‏- برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صلاح موقوفه باشد و در سند اجاره قید خواهد شد قبول وتمکین نماید. 10 ‏- متقاضیان باید جهت شرکت در مزایده ضمن مراجعه به این اداره مبلغ 000‏/800‏/28ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده فیش دریافت و فیش واریزی را ضمیمه درخواست کتبی خود نموده و با اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراه و فتوکپی کارت ملی وتمامی صفحات شناسنامه در پاکت در بسته قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 30‏/14 روز چهارشنبه مورخ 13‏/12‏/1399 به دبیر خانه این اداره واقع در روبروی دانشگاه تهران ، خیابان 12 فروردین ، نبش روانمهر پلاک 122 تحویل و رسید دریافت دارند .12‏‏‏- جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 16‏/12‏/1399  در محل این اداره تشکیل و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود .13‏‏‏- در صورتی که برنده مزایده به هر دلیلی از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت یک هفته پس از دعوت از طریق این اداره خودداری نماید سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط میگرددو این ترتیب برای نفرات دوم و سوم نیز تسری دارد و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد .14‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .15 سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظیم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏‏‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و در غیر اینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد .17‏‏‏- ارائه چک تخلیه واجاره ماهیانه (13 فقره ) الزامی است .18‏‏‏-کلیه هزینه های احتمالی در خصوص مورد اجاره بعهده برنده مزایده میباشد 19‏- تاریخ بازدید ضمن هماهنگی با اداره اوقاف غرب روز یکشنبه  مورخ 10‏/12‏/1399 از ساعت 11 لغایت 12 میباشد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار