اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج)

آگهی مزایده 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج)

آگهی مزایده 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج)

 دوشنبه 4 اسفند 1399   37  0      

اداره اوقاف و امور خيريه شمالغرب تهران در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج) را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايد .   

                                       (ودیعه برسم قرض الحسنه )3ماه اجاره پیشنهادی

1-  مزایده نوبت دوم عرصه و اعیان یک باب انبار شماره s9 به متراژ 85متر با اجاره ماهیانه پایه 35.000.000ریال واقع در ضلع شرقی مسجد کوچه سنگ فروشها جنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی از موقوفه مسجد انصار المهدی (ع)

2-  مزایده نوبت دوم عرصه و اعیان یک قطعه زمین شماره  s6 به متراژ 100متر با اجاره ماهیانه پایه 30.000.000ریال واقع در ضلع شرقی مسجد کوچه سنگ فروشها جنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی از موقوفه مسجد انصار المهدی (ع)

3-  مزایده نوبت دوم عرصه و اعیان یک قطعه زمین شماره 5 s به متراژ 95متر با اجاره ماهیانه پایه 30.000.000ریال واقع در ضلع شرقی مسجد کوچه سنگ فروشها جنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی از موقوفه مسجد انصار المهدی (ع)

4-  مزایده نوبت سوم یک باب سالن شماره a20 به متراژ 174متر با اجاره ماهیانه پایه 70.000.000 ریال واقع درجنب نان سنگکی جنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی از موقوفه مسجد انصار المهدی (ع)

5   ‏-مزایده نوبت دوم عرصه و اعیان یک قطعه زمین شماره a24 به متراژ 9 متر با اجاره ماهیانه پایه 6.500.000ریال واقع در ضلع شرقی مسجد کوچه سنگ فروشها جنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی از موقوفه مسجد انصار المهدی (ع)

                                                                            

                                                              (شروط مزايده )

1‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .5‏- برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . 6‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب (چک کارمند رسمی)كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد. 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيان می بایست جهت شرکت در مزايده بعنوان سپرده شركت در مزايده واریزی فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ20‏/12‏/99 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .12‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت13:30 روز شنبه مورخ23‏/12‏/99محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 13‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفر دوم  نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند 15‏- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 17 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏-تاريخ بازديد روز دو شنبه مورخ18‏/12‏/99 از ساعت 13.30 الي 14.30 خواهد بود
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار