اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک  باب مغازه و یک پارکینگ عمومی  واقع در صفادشت

آگهی مزایده یک باب مغازه و یک پارکینگ عمومی واقع در صفادشت

آگهی مزایده یک باب مغازه و یک پارکینگ عمومی از رقبات آستان مقدس امامزاده بی بی سکینه (س) واقع در صفادشت

 یک شنبه 26 بهمن 1399   30  0      

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ملارد در نظر دارد یک  باب مغازه و یک پارکینگ عمومی را  از رقبات آستان مقدس امامزاده بی بی سکینه (س) واقع در صفادشت
، استان مقدس امامزاده بی بی سکینه (س) را طی قانون مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

1‏-اجاره بهاء پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد

ردیف

قطعه

نوع مزایده

مساحت متر مربع

پایه مزایده(ریال)(اجاره ماهیانه )

1

پارکینگ عمومی

نوبت اول

4400

20،000،000

3

مغازه واقع در صحن داخلی(جهت دفتر مداحی)

نوبت دوم

25.08

8،000،000

2‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند اجاره به مدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده میباشد.

4‏- شرکت کنندگان موظف هستند پس از اخذ فیش واریز از این اداره (مبلغ 10 درصد اجاره سالیانه) بعنوان سپرده به حساب نزد بانک ملی واریز نمایند

5‏- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را به انضمام فیش سپرده درپاکت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 17‏/12‏/99 دبیرخانه این اداره واقع در شهرستان ملارد شهرک اداری  تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

6‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز مورخ  دوشنبه 18‏/12‏/99 در محل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد.

7‏- مزایده به صورت کتبی بوده و به پیشنهادات مشروط ، شفاهی ، تلگرافی و مبهم و همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8‏- کلیه هزینه مزایده از قبیل کارشناسی ، هزینه چاپ و نشرآگهی در جراید و غیره بعهده برنده مزایده میباشد.

9‏- شغل پیشنهادی توسط متقاضی می بایستی با در نظر گرفتن شئونات بقعه متبرکه باشد و اعضاء کمیسیون در رد با قبول ان مختار می باشند

10‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

11‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

12‏- این اداره علاوه بر شروط معمول چنانچه شرط و یا شروط دیگری را به صلاح موقوفه بداند آن را در سند اجاره درج و برنده مزایده مکلف به رعایت آن خواهد بود.

13‏- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نظرکیسیون مزایده جهت تنظیم سند اجاره به این اداره مراجعه نماید، درغیراینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفر دوم حسب مقررات تنظیم سند اجاره خواهد شد( ضبط سپرده درصورت عدم مراجعه تعهدات دوم  نیز تسری خواهد داشت).

14‏- سپرده نفرات دوم و سوم مزایده پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

15‏- از برنده مزایده وثیقه معتبر(چک‏-سفته  ضامن) بعنوان تخلیه و اجاره بهاء اخذ خواهد شد.

16‏- مستاجر بایستی مورد اجاره را همانطوری که صحیح و سالم تحویل گرفته ، درپایان مدت اجاره صحیح و سالم تحویل نماید و چنانچه خسارتی به مورد اجاره ازهر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

17‏- تخلف از هریک از شروط مندرج در سند اجاره موجب اختیار فسخ در بقیه مدت برای اداره اوقاف خواهد بود.

18‏- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه و یا با شماره تلفن 65394251 تماس حاصل نمایند.

19‏-مزایده با شرکت یک نفر به عنوان شرکت کننده نیز برگزار خواهد شد.

21‏-با برنده مزایده سند اجاره رسمی تنظیم می گردد.

22‏-برنده مزایده در راستای استفاده از رقبه برابر با شغل پیشنهادی ، مصلحت موقوفه را نیز رعایت نماید

23‏- برنده مزایده  امکان انتقال مورد اجاره به مستاجر دیگر را ندارد مگر با موافقت کتبی اداره اوقاف

24 بازدید به آدرس صفادشت ، استان مقدس امامزاده بی بی سکینه (س)
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار