• امروز چهارشنبه نهم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد تجاری واقع درتهران ، نارمک

آگهی مزایده یک واحد تجاری واقع درتهران ، نارمک

آگهی مزایده یک واحد تجاری واقع درتهران ، نارمک خیابان شهید ثانی ابتدای خیابان دردشت کوچه کیانی پلاک 32

 چهارشنبه 26 شهریور 1399   68  0      

اداره اوقاف وامورخیریه شمالشرق درنظردارد یک واحد تجاری واقع درتهران ، نارمک خیابان شهید ثانی ابتدای خیابان دردشت کوچه کیانی پلاک 32

را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.14183663

ردیف

طبقه

مساحت

پلاک ثبتی

امکانات

ودیعه به رسم قرض الحسنه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

1

        -

23مترمربع

14028/7182

آب و برق وگاز

      

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

000/000/45ریال

شــــروط و تعهـــدات

1 - مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

2‏‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ   000/000/54ریال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمالشرق مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری دوشنبه 28/07/99 به دبیرخانه این اداره بنشانی تهران فلکه سوم تهرانپارس خیابان 196 غربی نبش خیابان طاهری پلاک 17 تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

3‏‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 29/07/99درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

4‏‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله و مجرد حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

7‏‏- کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

8‏‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفراوّل و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

9‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

10‏‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

11‏‏- اختیارفسخ‏‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

12 تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده و متعلق به موقوفه می باشد .

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید روزهای دوشنبه مورخ  07/07/99 ودوشنبه مورخ 21/07/99 از ساعت 13الی 14مراجعه نماینــد.‏‏/

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار