• امروز یک شنبه پانزدهم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کمک های نقدی

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در اندیشه فاز3 ویک باب تجاری  واقع در شهریارخ انقلاب و دو واحد آپارتمان واقع مسکونی واقع در شهریار

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در اندیشه فاز3 ویک باب تجاری واقع در شهریارخ انقلاب و دو واحد آپارتمان واقع مسکونی واقع در شهریار

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در اندیشه فاز3 ویک باب تجاری واقع در شهریارخ انقلاب و دو واحد آپارتمان واقع مسکونی واقع در شهریار

 دوشنبه 9 تیر 1399   76  0      


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در نظر دارد   رقبات مندرج در جدول ذیل را طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و بدون حق  وبه صورت امانی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

 

نوع رقبه

مساحت

متر مربع

نام موقوفه

آدرس رقبه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده به ریال

تجاری

65‏/58

شیخ قاسم ورحیم (نوبت دوم)

شهریار خ انقلاب پشت بانک سپه

000‏/000‏/29  ماهیانه بدون آب وبرق وگاز

آپارتمان همکف

48‏/174

قاسم صدیق امین (نوبت دوم)

اندیشه فاز 3 پشت کلانتری کوچه بن بست سوم دست راست درب دوم

000‏/000‏/25 ماهیانه باهزینه های تعمیرات

آپارتمان مسکونی

65

سهرابخان ،پیشخدمت وبدرالنساخانم (نوبت اول)            

شهریارخیابان شیخلرکوچه زمان پور پلاک 76 طبقه دوم شرقی

000‏/000‏/13 ریال

آپارتمان مسکونی

65

حاج قربانعلی (نوبت اول )

شهریارخیابان شیخلرکوچه زمان پور پلاک 76 طبقه سوم شرقی

000‏/000‏/12 ریال

 (( شرایط مزایده ))

1-    مدت اجاره مسکونی بصورت یک سال کامل خورشیدی وهزینه های تعمیرات با برنده مزایده و مدت اجاره مغازه بصورت یک ساله از تاریخ تنظیم سند اجاره می باشد.

2-    متقاضیان شرکت در مزایده میبایستی 10% سالیانه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب اعلامی امور مالی اداره اوقاف و امور خیریه شهریار نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه تقاضای کتبی خود نماید . ( فرم شرکت در مزایده از دبیرخانه این اداره دریافت گردد.)

3-    مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواستهای شفاهی و تلگرافی و از طریق نمابر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-    مبلغ پیشنهادی اجاره باید بطور صریح و با حروف و عدد نوشته شود.

5-    به پیشنهادات بدون فیش بانکی، مبهم، مشروط، بدون امضاء ، ناقص و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر نخواهد شد . ضرورت دارد در فرم مربوطه نوع رفبه درخواست اجاره به صورت کامل درج گردد.

6-    برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره ماهیانه را پیشنهاد نماید.

7-    برنده مزایده می بایست در موقع تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر ترجیحًا یک نفر از کارکنان رسمی دولت باارائه گواهی اشتغال وکسر ازحقوق و یا یک نفر با ارائه جوازکسب به منظور ضمانت پرداخت مال الاجاره های مربوطه ارائه نماید درغیر این صورت این اداره تکلیفی درخصوص انعقاد قرارداد نخواهد داشت وچنانچه به نظراداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد هیچگونه تعهدی درقبال برنده مزایده نخواهد داشت .

8-    کلیه هزینه های مزایده ازقبیل چاپ و نشر آگهی درجراید ، حق الزحمه کارشناس ، تنظیم سند اجاره و غیره بعهده برنده مزایده است.

9-    از برنده مزایده وثیقه های مناسب ( صرفاً چک حساب بانکی متقاضیان یا ضامن ) که ضامن وی آنها را تعهد کرده باشد برای دریافت اجاره بها و تخلیه و تحویل اجاره اخذ خواهد ( یک برگ برای چک برای تضمین تخلیه و خسارات وارده و یک برگ جهت تضمین پرداخت اجاره )

10-        کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مجاز خواهد بود.

11-        مستاجر بایستی مورد اجاره را که صحیح و سالم تحویل گرفته، آخر مدت یا هنگام فسخ صحیح و سالم تحویل نماید و چنانچه خساراتی به مورد اجاره از هر نظر به وجود آید مستاجر موظف به پرداخت خسارات وارده به مورد اجاره طبق نظر کارشناس و به قیمت روز خواهد بود، ضمناً مبلغی معادل سه ماه کرایه پیشنهادی به عنوان تضمین خسارات وارده و هزینه معوقه خدمات شهری ( آب و برق و گاز) و جاری ملک از برنده مزایده اخذ و پس از تسویه حساب و تخلیه به مستاجر مسترد خواهد شد.

12-        برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره ماهیانه را پیشنهاد نماید.

13-        افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند

14-        برنده مزایده پس از اعلام نظر کمیسیون مزایده حداکثر یک هفته جهت تنظیم سند اجاره به این اداره مراجعه نماید و عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و مورد مزایده به نفع نفرات بعدی به ترتیب اولویت واگذار خواهد شد . (موضوع ضبط سپرده در خصوص نفرات دوم و سوم تسری دارد)

15-        سپرده نفرات دوم و سوم که در مزایده شرکت و برنده نشده اند پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

16-        موجر چنانچه شرط یا شروطی دیگر لازم بداند در سند اجاره قید و برنده مزایده موظف به رعایت آن می باشد.

17-        متقاضیان پس از قبول شروط مزایده و بازدید از مورد مزایده باید درخواست کتبی خود را همراه با اصل فیش سپرده و تصویر شناسنامه (پشت و رو ) و اعلام مشخصات و آدرس دقیق پستی در پاکت دربسته قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه   مورخ 28‏/04‏/99به دبیرخانه این اداره واقع در بلوار شهید کلهر تحویل و رسید دریافت نمایند.

18-        جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10روز یکشنبه مورخ29‏/04‏/99 حضور اعضای کمیسیون مزایده در این اداره تشکیل و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود.

19‏-متقاضیان میبایستی در روز مزایده حاضر و از نتیجه مزایده مطلع گردند.برنده مزایده میباید شخصاً از مورد اجاره استفاده نماید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار