• امروز یک شنبه پانزدهم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کمک های نقدی

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک باب انبار واقع درتهران ، میدان رهبر خیابان بهار آزادی ،خیابان انقلاب اسلامی کوچه گلستان سوم پلاک 99

آگهی مزایده یک باب انبار واقع درتهران ، میدان رهبر خیابان بهار آزادی ،خیابان انقلاب اسلامی کوچه گلستان سوم پلاک 99

آگهی مزایده یک باب انبار واقع درتهران ، میدان رهبر خیابان بهار آزادی ،خیابان انقلاب اسلامی کوچه گلستان سوم پلاک 99

 یک شنبه 8 تیر 1399   56  0      


اداره اوقاف وامورخیریه شمالشرق درنظردارد یک باب انبار واقع درتهران ، میدان رهبر خیابان بهار آزادی ،خیابان انقلاب اسلامی کوچه گلستان سوم پلاک 99

 را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید/.13845934

ردیف

طبقه

مساحت

پلاک ثبتی

امکانات

ودیعه به رسم قرض الحسنه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

1

        -

28/17متر مربع

92

آب و برق وگاز

      

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

8000000ریال

شــــروط و تعهـــدات

1 - مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

2‏‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ   9600000ریال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمالشرق مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز  سه شنبه 24/4/99 به دبیرخانه این اداره بنشانی تهران فلکه سوم تهرانپارس خیابان 196 غربی نبش خیابان طاهری پلاک 17 تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

3‏‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ25/4/99  درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

4‏‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله و مجرد حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

7‏‏- کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

8‏‏- مورد مزایده جهت سکونت یک خانواده حداکثر 3نفری به اجاره واگذار میگردد. (افراد مجرد حقّ شرکت درمزایده را ندارند)

9‏‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفراوّل و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

10‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

11‏‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

12‏‏- اختیارفسخ‏‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

13 تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده و متعلق به موقوفه می باشد .

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید روزهای دوشنبه مورخ14/4/99 و شنبه  مورخ 21/4/99از ساعت11  الی 12 مراجعه نماینــد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار