• امروز دوشنبه هفنم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک باب زیر زمین بمساحت 16‏/89  متر مربع )واقع  در جنت آباد شمالی خ کورش غربی خ آزادگان نبش  کوچه یازدهم  پلاک12شهرداری  از موقوفه محمد رضا

آگهی مزایده یک باب زیر زمین بمساحت 16‏/89 متر مربع )واقع در جنت آباد شمالی خ کورش غربی خ آزادگان نبش کوچه یازدهم پلاک12شهرداری از موقوفه محمد رضا

آگهی مزایده یک باب زیر زمین بمساحت 16‏/89 متر مربع )واقع در جنت آباد شمالی خ کورش غربی خ آزادگان نبش کوچه یازدهم پلاک12شهرداری از موقوفه محمد رضا طرشتی

 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399   165  0      

اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان یک باب زیر زمین بمساحت 16‏/89   متر مربع ) ) ارتفاع سقف حدود 30‏/2 متر ( ، با امکانات : کف سنگ ، نمای داخلی تا زیر سقف سنگ ، دارای آب مشترک وبرق گاز مستقل واقع در جنت آباد شمالی خ کورش غربی خ آزادگان نبش  کوچه یازدهم  پلاک12شهرداری  از موقوفه محمد رضا طرشتی جهت استفاده کارگاه یا انبار را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايد . اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ000‏/000‏/45ریال وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی

                                                                              (شروط مزايده )

1‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .5‏- برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . 6‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب (چک و سفته  )كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد . 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيان می بایست جهت شرکت در مزايده مبلغ 000‏/ 000‏/54ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري یکشنبه مورخ 11‏/3‏/99 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .12‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 12‏/3‏/99محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 13‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفرات دوم و سوم نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند 15‏- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 17 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏-تاريخ بازديد روزچهار شنبه مورخ 7‏/3‏/99از ساعت 13 الي 14 خواهد بود.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار