• امروز پنج شنبه بیست و ششم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک باب آپارتمان واقع  در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان واقع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان بمساحت 112 متر مربع ) ،با امکانات : دارای آب وگاز وبرق مشترک و همجنین برق واحد بصورت مستقل ، دو خوابه ، پارکینگ(مشاعی) وانباری ،کولر آبی ، رادیاتور ، تاسیسات حرارتی ، واقع در جنت آباد شمالی

 دوشنبه 28 بهمن 1398   227  0      

اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارد  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان  بمساحت 112   متر مربع ) ، با امکانات : دارای آب وگاز وبرق  مشترک و همجنین برق واحد بصورت  مستقل ، دو خوابه ، پارکینگ(مشاعی) وانباری  ،کولر آبی ، رادیاتور ، تاسیسات حرارتی ، واقع  در جنت آباد شمالی کوروش شرقی خ قائم ک نسترن چهارم پلاک 25 شهرداری طبقه سوم (آخر) از موقوفه حاج ذبیح اله   جهت استفاده مسکونی   را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايد .                                                                                    

اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ000‏/000‏/26ریال وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی

                                                           (شروط مزايده )

1‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .5‏-  برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . 6‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب(چک کارمند رسمی) كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد . 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيا ن می بایست جهت شرکت در مزايده مبلغ000‏/ 200‏/31ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري چهار شنبه مورخ 7‏/12‏/98 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه  لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .12‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 9 صبح روز  شنبه مورخ 10‏/12‏/98محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 13‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفرات دوم و سوم نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند 15‏- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 17 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏-تاريخ بازديد روز  چهارشنبه  مورخ 30‏/11‏/98 از ساعت 14 الي 16 خواهد بود
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار