• امروز یک شنبه ششم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده  11باب مغازه از رقبات موقوفه مسجد النبی (ص) واقع درشهرک  آزادی  میدان  رسول  الله (ص) پاساژ مسجد( نگین)

آگهی مزایده 11باب مغازه از رقبات موقوفه مسجد النبی (ص) واقع درشهرک آزادی میدان رسول الله (ص) پاساژ مسجد( نگین)

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و منافع سرقفلی 11باب مغازه از رقبات موقوفه مسجد النبی (ص) واقع درشهرک آزادی میدان رسول الله (ص) پاساژ مسجد( نگین)

 دوشنبه 30 دی 1398   117  0      


اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان و منافع سرقفلی  11باب مغازه از رقبات موقوفه مسجد النبی (ص) واقع درشهرک آزادی میدان رسول الله (ص) پاساژ مسجد( نگین)    جهت استفاده تجاری را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايد .(ودیعه برسم قرض الحسنه )3ماه اجاره پیشنهادی

1-   مغازه شماره 1‏-06 F1‏- طبقه اول بمساحت 75‏/28متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/10ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/000‏/12ریال

2-   مغازه شماره09 F1‏- طبقه اول بمساحت 95‏/25متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/10ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/000‏/12ریال

3-   مغازه شماره10 F1‏- طبقه اول بمساحت 36‏/18متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/8ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/600‏/9ریال

4-   مغازه شماره19 F1‏- طبقه اول بمساحت16‏/17متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/7ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/400‏/8ریال

5-   مغازه شماره24 F1‏- طبقه اول بمساحت86‏/19متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/8ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/600‏/9ریال

6-   مغازه شماره26 F1‏- طبقه اول بمساحت13‏/32متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/9ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/800‏/10ریال

7-   مغازه شماره28 F1‏- طبقه اول بمساحت 89‏/24متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/8ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/600‏/9ریال

8-   مغازه شماره07 B‏-1‏- طبقه زیر زمین اول بمساحت08‏/56متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/25ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/000‏/30ریال

9-   مغازه شماره1‏-19 B‏-1‏- طبقه زیر زمین اول بمساحت76‏/25متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/10ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/000‏/12ریال

10-  مغازه شماره1‏-23 B‏-1‏- طبقه زیر زمین اول بمساحت 73‏/12متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/5ریال مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده 000‏/000‏/6ریال

11-  مغازه شماره17 ‏- GR طبقه همکف بمساحت 96‏/22متر مربع را با اجاره ماهیانه پایه 000‏/000‏/12ریال  مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده000‏/400‏/14ریال

 

 

 

                 

                                                                                 (شروط مزايده )

1‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .5‏- برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . 6‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب (چک کارمند رسمی)كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد . 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيان می بایست جهت شرکت در مزايده  بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري یکشنبه مورخ 13‏/11‏/98 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .12‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ14‏/11‏/98محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 13‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفرات دوم و سوم نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند 15‏- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 17 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏-تاريخ بازديد روزسه شنبه مورخ8‏/11‏/98 از ساعت 14 الي 16 خواهد بود.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار