• امروز دوشنبه هفنم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک  واحد مسکونی  واقع در  شهرری

آگهی مزایده یک واحد مسکونی واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد مسکونی به مساحت های حدود 00‏‏‏/66 متر مربع واقع در شهرری میدان بشارت کوچه کیهانی پ64 طبقه دوم از موقوفه علی اکبر خراسانی

 چهارشنبه 6 آذر 1398   219  0      

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یک واحد مسکونی به مساحت های حدود 00‏‏‏/66 متر مربع واقع در شهرری میدان بشارت کوچه کیهانی پ64 طبقه دوم  از موقوفه علی اکبر خراسانی را با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده مسکونی باجاره واگذار نماید. ‏‏‏‏‏‏‏‏آ‏/13011771

 (( شروط و تعهدات مزایده ))

 

1 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-مدت اجاره یک سال از زمان تنظیم قرارداد است

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2‏-اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری 000‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/000‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ 17 ریال میباشد .

  3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی مبلغ 000‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ 400 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ 20 ریال   قبض از اداره دریافت و به بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه علی اکبر خراسانی نوشته شد ه باشد تا پایان وقت اداری روز شنبه 16‏/9‏/98 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمائید .4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-پیشنه ادات واصله در ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 17‏/9‏/98 محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز نبش خیابان کمیل انتهای خ گلها پلاک 2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد . (حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده بلامانع میباشد . )5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد و با ذکر نوع استفاده نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-هزینه کارشناس و روزنامه و مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد .7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند..8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند.9‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون مشخص و به هر دلیلی از مراجعه به اداره اوقاف و تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی بنفع موقوفه ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.11‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر و ضمانت نامه بانکی و چک وسه ماه ودیعه  اخذ خواهد شد در ضمن مزایده مشمول افراد مجرد نمی باشد 12‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-روز بازدید ‏‏‏‏‏‏‏‏‏/9‏‏‏‏‏‏‏‏‏/98 از ساعت 10 الی 12

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار