• امروز سه شنبه بیست و نهم بهمن 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک باب مغازه  ازرقبات موقوفه مسجد جامع بهشتی واقع در تهران،خیابان،کیانشهر

آگهی مزایده یک باب مغازه ازرقبات موقوفه مسجد جامع بهشتی واقع در تهران،خیابان،کیانشهر

آگهی مزایده یک باب مغازه به مساحت7‏/18مترمربع ازرقبات موقوفه مسجد جامع بهشتی واقع در تهران،خیابان،کیانشهر،خیابان شهید صالحی

 چهارشنبه 13 شهریور 1398   103  0      

اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه عرصه واعیان یک باب مغازه به مساحت7‏/18مترمربع ازرقبات موقوفه مسجد جامع بهشتی واقع در تهران،خیابان،کیانشهر،خیابان شهید صالحی را برابرباشرایط ومقررات جاریه اوقافی برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.

( (شروط وتعهدات ))

1‏‏‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏‏‏/000‏‏‏/15ریال می باشد.

2‏‏‏- مدت اجاره یکسال کامل شمسی است .

3‏‏‏- برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد و موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز جهت تنظیم پیش نویس سند اجاره به این اداره مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه بمنزله انصراف تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی طبق مقررات سند اجاره تنظیم خواهد شد .

4‏‏‏-شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت قبض سپرده مزایده به مبلغ 000‏‏‏/000‏‏‏/18ریال به واحد مالی اداره مراجعه واصل فیش واریزی را ضمیمه تقاضای کتبی خود نمایند.

5‏‏‏- مبلغ اجاره پیشنهادی باید بطور واضح و با حروف و عدد نوشته شود

6‏‏‏-مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواست های شفاهی تلگرافی و مخدوش ، مبهم و یا فاقد فیش ودیعه و همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

7‏‏‏-متقاضیان باید درخواست کتبی خود را بانضمام اصل فیش ودیعه و اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تماس خود در پاکت در بسته که بر روی آن عنوان مزایده نوشته شده است را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 30‏‏‏/6‏‏‏/1398به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان خاوران ایستگاه اقارضاضلع شمال خیابان پلاک 271 اداره اوقاف جنوب شرق تسلیم و رسید دریافت نمایند

8‏‏‏- کمیسیون مزایده راس ساعت10:30صبح یکشنبه31‏‏‏/6‏‏‏/1398محل این اداره و با حضور اعضا تشکیل و برنده طی صورتجلسه ای تعیین خواهد شد.

9‏‏‏- از برنده مزایده وثیقه لازم (چک) جهت اجور جاری اخد خواهد شد.

10‏‏‏-کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات بادلیل موجه با رعایت مصلحت وقف مختار می باشد .

11‏‏‏-برنده مزایده می بایست در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر ترجیحاًیکنفر از کارکنان رسمی دولت با ارائه گواهی کار به منظور ضمانت پرداخت مال الاجاره های مربوطه را ارائه نماید ، در غیر اینصورت این اداره تکلیفی درخصوص انعقاد قرارداد نخواهد داشت و چنانچه بنظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهد داشت

12‏‏‏-شروط وتعهدات مستاجر همان تعهدات مندرج در قرارداداجاره می باشد وچنانچه بصورت موردی شرط یا شروط دیگری درراستای مصلحت موقوفه ویامصلحت مستاجر برابرمقررات اوقافی این اداره لازم بداند اضافه خواهد کرد ومستاجرنیزمتعهد به اجرای آن خواهدبود.

13‏‏‏- سپرده نفرا ت دوم و سوم بعد از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد بود .

14‏‏‏-از برنده مزایده در مدت قرارداد اجاره سه ماه اجاره بها پیشنهادی بعنوان ودیعه تا پایان قرارداد اخذ میگردد 15‏‏‏- کلیه هزینه های مزایده از قبیل نشر آگهی در جراید ، کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد

16‏‏‏- حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده بلامانع خواهد بود.

17‏‏‏- مورد اجاره با وضع موجود و صرفا بمنظور استفاده بشرح بالا باجاره داده می شود.

18‏‏‏-کلیه هزینه های ادارات دولتی اعم از شهرداری ودارایی و....بعهده برنده مزایده میباشد.

19‏‏‏-درصورت وارد شدن هرگونه خسارت به رقبه مورد اجاره مستاجر موظف به پرداخت خسارت طبق نظر کارشناس می باشد .

20‏‏‏- امکان شرکت درمزایده برای افراد ممنوع المعامله وجودندارد.

21‏‏‏- مستاجر موظف به تنظیم سند اجاره رسمی طبق قرارداد اجاره می باشد.

22‏‏‏-متقاضیان میتوانند جهت بازدیدازموردمزایده راس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه 27‏‏‏/6‏‏‏/1398 به اداره مراجعه ویا باشماره تلفن : 33010610 تماس حاصل نمایند . ‏‏‏/
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار