• امروز سه شنبه بیست و نهم بهمن 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

 دوشنبه 28 مرداد 1398   100  0      

بدینوسیله به آگاهی می رساند اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان قدس باستناد ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 10‏‏‏/2‏‏‏/1365 در نظر دارد تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان را از طريق تشريفات مزايده با اجاره واگذار نمايد .

رديف

مشخصات رقبه

نوع

كاربري

رقبات قطعه E  

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه مزايده ماهيانه ( به ریال )

مبلغ فیش واریزی جهت شرکت در مزایده ( به ریال )

1

مغازه

تجاري

6 E

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

2

مغازه

تجاري

7 E

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

3

مغازه

تجاري

10 E

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

4

مغازه

تجاري

11 E

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

5

مغازه

تجاري

12 E

12‏/34

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

6

مغازه

تجاري

15 E

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

7

مغازه

تجاري

16  E

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

8

مغازه

تجاري

19 E

40

000‏/000‏/30 ریال

000‏/000‏/36 ریال

9

مغازه

تجاري

20 E

40

000‏/000‏/30 ریال

000‏/000‏/36 ریال

رديف

مشخصات رقبه

نوع

كاربري

رقبات قطعه D  

مساحت (مترمربع)

مبلغ پايه مزايده ماهيانه ( به ریال )

مبلغ فیش واریزی جهت شرکت در مزایده ( به ریال )

10

مغازه

تجاري

1 D

37‏/41

000‏/000‏/34 ریال

000‏/800‏/40 ریال

11

مغازه

تجاري

3 D  

40

000‏/500‏/28 ریال

000‏/200‏/34 ریال

12

مغازه

تجاري

4 D

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

13

مغازه

تجاري

6 D

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

14

مغازه

تجاري

10 D

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

15

مغازه

تجاري

11 D

40

000‏/000‏/27 ریال

000‏/400‏/32 ریال

16

مغازه

تجاري

15 D

40

000‏/000‏/31 ریال

000‏/200‏/37 ریال

17

مغازه

تجاري

16 D

40

000‏/000‏/31 ریال

000‏/200‏/37 ریال

18

مغازه

تجاري

20 D

40

000‏/000‏/31 ریال

000‏/200‏/37 ریال

19

مغازه

تجاري

21 D

40

000‏/000‏/31

000‏/200‏/37 ریال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرايط عمومي:

1‏‏‏- پيشنهاد دهندگان مي بايد فيش واريزي معادل قيمت تعیین شده را بعنوان سپرده شركت در مزايده نزد بانك ملي شعبه مركزي شهرستان قدس بنام اين اداره با ذكر آدرس و شماره تلفن تماس به همراه پيشنهاد كتبي و کپی کارت ملی داخل پاكت دربسته و لاك و مهرشده حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 11‏‏‏/6‏‏0‏/1398 به دبيرخانه اداره اوقاف واقع در شهرستان قدس خيابان امارت روبروي اداره پست تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

2‏-سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

3‏- مدت اجاره با برنده مزايده ازتاریخ تنظیم سند اجاره به مدت یکسال کامل خورشیدی می باشد.

4‏‏‏- انجام تعمیرات جزئي مورد نیاز يا خسارات وارده احتمالي به عهده برنده مزایده می باشد.

5‏‏‏- از برنده مزايده ضامن معتبر يا وثيقه مناسب جهت تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل بموقع آن اخذ خواهد شد.

6‏‏‏- هزينه هاي مزايده واحد تجاري اعم از كارشناسي و انتشار آگهي مزايده و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد .

7‏‏‏- از برنده مزايده اجاره بهاي سه ماه واحد تجاري بعنوان وديعه هنگام تنظيم قرارداد اخذ و بحساب موقوفه واريز خواهد شد و در پايان قرارداد در صورت عدم بدهي مبلغ وديعه عودت داده خواهد شد .

8‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند .

9‏‏‏- كميسيون مزايده در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است .

10‏- آخرين مهلت دريافت پيشنهادات پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 11‏‏‏/6‏‏0‏/1398 خواهد بود و به پيشنهاداتي كه پس از زمان فوق واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

11‏‏‏- كميسيون مزايده راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 12‏‏‏/06‏‏‏/1398 با حضور نماينده محترم دادستان و نماينده محترم اداره امور اقتصادي و دارايي تشكيل و پيشنهادات واصله مفتوح و برنده مزايده مشخص و اعلام خواهد گرديد .

12‏‏‏- برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نظر كميسيون مزايده جهت تنظيم سند اجاره به اداره اوقاف مراجعه در غير اينصورت سپرده وي به نفع موقوفه ضبط و با نفرات دوم و سوم حسب مقررات تنظيم سند خواهد شد .

13‏‏‏- متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر و هماهنگي جهت بازديد از واحدهاي تجاري همه روزه باستثناي روزهاي تعطيل از ساعت 8 الي 13 بعد از ظهر به واحد اجارات و بهره وری اداره اوقاف شهرقدس مراجعه و يا با شماره 46821828‏‏-021 تماس حاصل نمايند .
 
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار