• امروز پنج شنبه چهاردهم آذر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی واقع در چهاردانگه

آگهی مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی واقع در چهاردانگه

آگهی مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه عبدالوهاب فاتح و زین العابدین برکت واقع درچهاردانگه – انتهای خیابان فارسیان – خیابان شهید رضائی – کوچه بلوط – کوچه کاج

 چهارشنبه 16 مرداد 1398   120  0      

با عنایت به ماده 11 آئین نامه اجرائی تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از آن ، این اداره در نظر دارد عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان مسکونی  از رقبات موقوفه عبدالوهاب فاتح و زین العابدین برکت  واقع چهاردانگه انتهای خیابان فارسیان خیابان شهید رضائی کوچه بلوط کوچه کاج  را از طریق مزایده عمومی و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.

 

شروط آگهی مزایده ) )

 

عرصه و اعیان دو واحد مسکونی به مساحت هر کدام 72 متر مربع با پایه اجاره ماهیانه هر واحد مبلغ 9/000/000 ریال 

2‏- مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی می باشد.

3‏- شرکت کنندگان بایستی مبلغ 000‏/800‏/10 ریال برای هر واحد واریز و اصل فیش را همراه با پیشنهاد مبلغ ماهیانه خود در پاکت دربسته به دبیرخانه این اداره تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 31‏/05‏/98 تحویل و رسید دریافت نمایند.

4‏- اداره اوقاف و کمیسیون آگهی مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشند.

5‏- هزینه کارشناسی چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

7‏- به پیشنهادات بصورت نمابر ، مخدوش، مبهم و بدون فیش بانکی و لاک گرفتگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8‏- تاریخ برگزاری و رسیدگی به پیشنهادات ساعت 30‏/9 صبح روز شنبه مورخ 02‏/06‏/98                        با حضور ذیحساب محترم اداره کل اوقاف استان تهران و نماینده محترم داستان خواهد بود.

9‏- برنده مزایده می بایست از بابت تضمین اجاره بهای یکسال و تخلیه دو فقره چک در وجه موقوفه  تحویل امور مالی نماید.

10‏- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بعهده برنده مزایده میباشد.

11‏- برنده موظف است جهت اخذ قرارداد یک نفر بعنوان ضامن و شاهد مستأجر معرفی نماید.

12‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید.

13‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط و مورد مزایده به ترتیب با نفرات دوم به بعد واگذار خواهد شد و این موضوع نیز در خصوص نفرات بعدی  قابل اجرا می باشد.

14‏- ودیعه نفرات دوم و سوم و ... پس از تنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

15‏- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر ندارد.

16‏- برنده مزایده موظف است نسبت به پرداخت ودیعه سه ماهه براساس مبلغ پیشنهای اقدام نماید.

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار