• امروز یک شنبه سی ام تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد مسکونی به مساحت  های حدود 46 متر مربع  واقع در  شهرری محله جوانمرد قصاب بلوار بسیج  بلوار شهدا  خیابان صنعتی مینا پ8  از موقوفه جو

آگهی مزایده یک واحد مسکونی به مساحت های حدود 46 متر مربع واقع در شهرری محله جوانمرد قصاب بلوار بسیج بلوار شهدا خیابان صنعتی مینا پ8 از موقوفه جو

آگهی مزایده یک واحد مسکونی به مساحت های حدود 46 متر مربع واقع در شهرری محله جوانمرد قصاب بلوار بسیج بلوار شهدا خیابان صنعتی مینا پ8 از موقوفه جوانمردقصاب

 یک شنبه 2 تیر 1398   131  0      


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اجرای ماده 11 آئیننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یک واحد مسکونی به مساحت های حدود 46 متر مربع واقع در شهرری محله جوانمرد قصاب بلوار بسیج بلوار شهدا خیابان صنعتی مینا پ8  از موقوفه جوانمردقصاب را با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده مسکونی باجاره واگذار نماید. .‏‏‏‏/12421550

 (( شروط و تعهدات مزایده ))

 

1 ‏‏‏‏‏‏‏‏-مدت اجاره یک سال از زمان تنظیم قرارداد است .

2‏‏‏‏‏‏‏‏-اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت واحد 347 واقع در طبقه سوم بلوک b   با متراژ حدود 46 متر مربع   و مبلغ 000‏‏‏‏‏‏‏‏/000‏‏‏‏‏‏‏/ 10 ریال میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی مبلغ 000‏‏‏‏‏‏‏‏/ 00 ‏‏‏‏‏‏‏/ 12 ریال قبض از اداره دریافت و به بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه جوانمردقصاب نوشته شد ه باشد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ15‏‏‏‏/4‏‏‏‏/97 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمائید .4‏‏‏‏‏‏‏‏-پیشنه ادات واصله در ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 16 ‏‏‏‏/ 4 ‏‏‏‏‏‏‏/97 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز نبش خیابان کمیل انتهای خ گلها پلاک 2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد . (حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده بلامانع میباشد . )5‏‏‏‏‏‏‏‏-مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد و با ذکر نوع استفاده نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6‏‏‏‏‏‏‏‏-هزینه کارشناس و روزنامه و مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد .

7‏‏‏‏‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .8‏‏‏‏‏‏‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند 9‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون مشخص و به هر دلیلی از مراجعه به اداره اوقاف و تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی بنفع موقوفه ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .10‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.

11‏‏‏‏‏‏‏‏- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر و ضمانت نامه بانکی و چک اخذ خواهد شد .

 12‏‏‏‏‏‏‏‏-روز بازدید 10‏‏‏‏/4‏‏‏‏/97 از ساعت 10 الی 12  می باشد .

 

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار