• امروز شنبه هفدهم خرداد 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده  3 باب مغازه و3باب مسکونی از رقبات موقوفه علیرضا خان مشیر لشکر

آگهی مزایده 3 باب مغازه و3باب مسکونی از رقبات موقوفه علیرضا خان مشیر لشکر

آگهی مزایده 3 باب مغازه و3باب مسکونی از رقبات موقوفه علیرضا خان مشیر لشکر

 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398   348  0      

اداره اوقاف وامورخیریه دماوند درنظر دارد 3 باب مغازه جدید الاحداث درطبقه همکف و3باب مسکونی درطبقه فوقانی از رقبات موقوفه علیرضاخان مشیرلشکرواقع درپیست آبعلی را از طریق مزایده به افراد مؤمن و متعهد جهت مشاغل مشخص شده ذیل با رعایت شئونات اسلامی و با شرایط زیر بدون اخذسرقفلی به اجاره واگذار نماید :

 

ردیف

شماره مغازه

مساحت مورد اجاره

مساحت بالکن

مبلغ اجاره بهاء ماهیانه

شغل مغازه

1

1همکف

75‏/57مترمربع

80‏/32مترمربع

000‏/000‏/43ریال

دیزی سرا یا طباخی

2

2همکف

80‏/49 مترمربع

80‏/31مترمربع

000‏/000‏/41 ریال

سوپر مارکت یاساندویچی

3

3همکف

60‏/63 مترمربع

80‏/39مترمربع

000‏/000‏/45ریال

رستوران یا آش فروشی

4

1فوقانی مسکونی

71 مترمربع

‏-

000‏/000‏/27 ریال

سکونت

5

2فوقانی مسکونی

60 مترمربع

 

000‏/000‏/25 ریال

سکونت

6

3فوقانی مسکونی

54 مترمربع

 

000‏/000‏/23 ریال

سکونت

 

(شروط وتعهدات)

1 ‏‏‏‏- مدت اجاره یکسال می باشد که درپایان مدت مستاجر میبایست بدون هیچگونه قیدوشرطی مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته صحیح و سالم تحویل اداره اوقاف نماید .

2‏‏‏‏- متقاضیان می بایست 10درصد اجاره یکسال را بعنوان سپرده که با دریافت قبض سامانه ای از واحد حسابداری این اداره و واریز آن به حساب بقعه متبرکه ، قبض مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده و به همراه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی درپاکت لاک ومهر شده قرارداده و حضوراً تحویل دبیرخانه اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماوند نموده ورسید دریافت نماید .

3‏‏‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد نماید و در صورت ناخوانا بودن وعدم درج مبلغ و وجود و منع قانونی مردود خواهدبود . 0ضمنا " برنده می بایست 3 ماه از مبلغ پیشنهادی را بعنوان ودیعه طی قبض صادره بحساب موقوفه واریز نماید0 

4‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .

5‏‏‏‏- به پیشنهادات مبهم و یا بدون قبض و یا آن دسته از پیشنهادات که خارج از موعد مقرر واصل گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته و نیز مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و پیشنهاد دهندگان میبایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ07‏/03‏/1398 به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل نمایند .

6‏‏‏‏- کمیسیون مزایده درروز چهارشنبه مورخ 08‏‏‏‏/03‏/1398راس ساعت 10:00 صبح درمحل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند با حضور نمایندگان ذیصلاح برگزار خواهد شد و حضور شرکت کنندگان و متقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد .

7‏‏‏‏-اعضاء ونمایندگان ذیصلاح کمیسیون مزایده در رد ویا قبول پیشنهادات واصله و برنده مزایده مختار میباشند و متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تماس های76322667‏‏‏‏-76322267 اداره اوقاف تماس حاصل نمایند .  

8‏‏‏‏- پس ازتنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده سپرده واریزی متقاضیان که برنده اعلام نگردیده اند مسترد می گردد0

9‏‏‏‏- در صورت انصراف برنده مزایده تحت هر شرایطی سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبا نفرات بعدی حد اکثر نفر سوم با مبلغ پیشنهادی ارائه شده از طرف متقاضی قراررداد اجاره تنظیم می گردد (( سپرده شرکت در مزایده نفرات دوم وسوم نیز درصورت انصراف بنفع موقوفه وآستان ضبط میگردد )) 0

10‏‏‏‏- برنده مزایده میبایستی ظرف مدت یک هفته نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید وبه همراه داشتن دوفقره چک ودو نفر ضامن ( کارمند با حکم وفیش حقوقی ویا بازاری با جواز کسب ) الزامی میباشد، درغیراینصورت با نفرات بعدی تنظیم قرارداد خواهد شد و در زمان تنظیم قرارداد اجاره هرشرطی که اداره اوقاف لازم بداند قیدخواهدکرد .                       

11‏‏‏‏-کلیه هزینه های مربوط به مزایده از قبیل نشرآگهی درجراید وکارشناسی وتنظیم سند اجاره رسمی به عهده برنده مزایده میباشد .

ضمناً متقاضیان حتما" فیش واریزی شرکت در مزایده را ارائه و سپس فرم مخصوص شرکت در مزایده را تکمیل وبه همراه فتوکپی مدارک شناسایی داخل پاکت قرارداده و بروی آن آدرس دقیق به همراه شماره موبایل وتلفن ثابت و شماره مغازه مورد تقاضا می بایست قید گردد .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار