• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

«   آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت  دوم    »

« آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم »

آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی ازموقوفه امیر محمد حسنخانی بشرح ذیل واقع در فرمانیه‏-

 دوشنبه 13 اسفند 1397   453  0      

 

اداره اوقاف وامورخیریه شمیران درنظردارد یک دستگاه آپارتمان مسکونی ازموقوفه امیر محمد حسنخانی بشرح ذیل واقع در فرمانیه‏- کامرانیه‏- خیابان پاشا ظهری‏- خیابان طاووس پلاک 2 را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

 

ردیف

 

 

مساحت

پلاک ثبتی

امکانات

ودیعه به رسم قرض الحسنه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

1

 

 

44‏/126

56‏/32

آب و برق و گاز و تلفن 

انباری و پارکینگ

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

 

000ر000ر60 ريال

 

 

شــــروط و تعهـــدات

1 ‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

2‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ 000ر000ر72 ريال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمیران مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25‏/12‏/97 به دبیرخانه این اداره بنشانی خیابان ولی عصر‏- بالاتر از پارک وی‏- خیابان عارف نسب‏- خیابان توتونچی‏- نبش کوچه شهید کربلایی‏- روبروی دبیرستان امام موسی صدر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

3‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 26‏/12‏/97 درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

4‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

 

7‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

  8‏- مورد مزایده جهت سکونت یک خانواده حداکثر 4 نفری به اجاره واگذار میگردد. (افراد مجرد حقّ شرکت درمزایده را ندارند)

9‏- کلیه هزینه های رقبه مربوطه بعهده برنده مزایده می باشد .

10‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام و یا طبق تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

11‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد می گردد.

12‏- از برنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

13‏- اختیار فسخ‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان می توانند جهت بازدید روزهای شنبه مورخ 18‏/12‏/1397 و چهارشنبه 22‏/12‏/1397 ازساعت 9 الی 10 مراجعه نماینــد.‏/
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار