• امروز یک شنبه بیست و نهم اردیبهشت  1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان اداری  از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک  واقع در تهران  ‏- جردن

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان اداری از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در تهران ‏- جردن

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان اداری از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در تهران ‏- جردن

 چهارشنبه 8 اسفند 1397   253  0      


با عنایت به ماده 11 آئین نامه اجرائی تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از آن ، این اداره در نظر دارد عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان اداری  از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در تهران  ‏- جردن خیابان سعیدی پلاک 8 طبقه 5 واحد 10 را از طریق مزایده عمومی و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.

شروط آگهی مزایده

1‏- عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان اداری   به مساحت 60‏/73 متر مربع با پایه اجاره ماهیانه  مبلغ 000‏/000‏/45   ریال .

2‏- مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی می باشد.

3‏- شرکت کنندگان بایستی مبلغ 000‏/000‏/54 ریال واریز و اصل فیش را همراه با پیشنهاد مبلغ سالیانه خود در پاکت دربسته به دبیرخانه این اداره تا ساعت 13:00 روز یک شنبه مورخ 19‏/12‏/97 تحویل و رسید دریافت نمایند.

4‏- اداره اوقاف و کمیسیون آگهی مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشند.

5‏- هزینه کارشناسی چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

7‏- به پیشنهادات بصورت نمابر ، مخدوش، مبهم و بدون فیش بانکی و لاک گرفتگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8‏- تاریخ برگزاری و رسیدگی به پیشنهادات ساعت 30‏/9 صبح روز  دو شنبه مورخ 20‏/12‏/97                       با حضور ذیحساب محترم اداره کل اوقاف استان تهران و متولی موقوفه و یا نماینده قانونی وی  خواهد بود.

9‏- برنده مزایده می بایست از بابت تضمین اجاره بهای یکسال و تخلیه دو فقره چک در وجه موقوفه  تحویل متولی نماید.

10‏- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بعهده برنده مزایده میباشد.

11‏- برنده موظف است جهت اخذ قرارداد یک نفر بعنوان ضامن و شاهد مستأجر معرفی نماید.

12‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید.

13‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط و مورد مزایده به ترتیب با نفرات دوم به بعد واگذار خواهد شد و این موضوع نیز در خصوص نفرات بعدی  قابل اجرا می باشد.

14‏- ودیعه نفرات دوم و سوم و ... پس از تنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

15‏- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر ندارد.

16‏- برنده مزایده موظف است نسبت به پرداخت ودیعه سه ماهه براساس مبلغ پیشنهای اقدام نماید.

17‏- برنده مزایده موظف است پس از انعقاد قرارداد نست به به ثبت آن در دفتر اسناد رسمی شماره  2 اسلامشهر اقدام نماید

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار