• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک باب گاراژ باکاربری انبارروباز واقع در بزرگراه بعثت

آگهی مزایده یک باب گاراژ باکاربری انبارروباز واقع در بزرگراه بعثت

آگهی مزایده یک باب گاراژ به مساحت 4466 مترمربع باکاربری انبارروباز واقع در بزرگراه بعثت روبه وی پارک بعثت جنب تالار فرهنگیان ازرقبات موقوفه چهاده معصوم (ع)

 شنبه 22 دی 1397   111  0      


اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه عرصه واعیان یک باب گاراژ به مساحت 4466 مترمربع باکاربری انبارروباز واقع در بزرگراه بعثت روبه وی پارک بعثت جنب تالار فرهنگیان ازرقبات موقوفه چهاده معصوم (ع) را برابرباشرایط ومقررات جاریه اوقافی برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید .

( شروط وتعهدات )

1‏‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ 000‏‏/000‏‏/46 ریال می باشد.
2‏‏- مدت اجاره یکسال کامل شمسی است .
3‏‏- برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد و موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز جهت تنظیم پیش نویس سند اجاره به این اداره مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه بمنزله انصراف تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی طبق مقررات سند اجاره تنظیم خواهد شد .
4‏‏- شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت قبض سپرده مزایده به مبلغ 000‏‏/200‏‏/55 ریال به واحد مالی اداره مراجعه واصل فیش واریزی را ضمیمه تقاضای کتبی خود نمایند.
5‏‏- مبلغ اجاره پیشنهادی باید بطور واضح و با حروف و عدد نوشته شود
6‏‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواست های شفاهی تلگرافی و مخدوش ، مبهم و یا فاقد فیش ودیعه و همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
7‏‏- متقاضیان باید درخواست کتبی خود را بانضمام اصل فیش ودیعه و اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تماس خود در پاکت در بسته که بر روی آن عنوان مزایده نوشته شده است را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 6‏‏/11‏‏/1397 به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان خاوران ایستگاه آقارضا ضلع شمال خیابان پلاک 271 اداره اوقاف جنوب شرق تسلیم و رسید دریافت نمایند
8‏‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 11:30 صبح یکشنبه 7‏‏/11‏‏/1397 در محل این اداره و با حضور اعضا تشکیل و برنده طی صورتجلسه ای تعیین خواهد شد.
9‏‏- از برنده مزایده وثیقه لازم (چک) جهت اجور جاری اخد خواهد شد.
10‏‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات بادلیل موجه با رعایت مصلحت وقف مختار می باشد .
11‏‏- برنده مزایده می بایست در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر ترجیحاًیکنفر از کارکنان رسمی یا قراردادی دولت با ارائه گواهی کار به منظور ضمانت پرداخت مال الاجاره های مربوطه را ارائه نماید ، در غیر اینصورت این اداره تکلیفی در خصوص انعقاد قرارداد نخواهد داشت و چنانچه بنظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهد داشت
12‏‏- شروط وتعهدات مستاجر همان تعهدات مندرج در قرارداداجاره می باشد وچنانچه بصورت موردی شرط یا شروط دیگری درراستای مصلحت موقوفه ویامصلحت مستاجر برابرمقررات اوقافی این اداره لازم بداند اضافه خواهد کرد ومستاجرنیزمتعهد به اجرای آن خواهدبود.
13‏‏- سپرده نفرا ت دوم ، سوم وبعدی پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد بود .
14‏‏- از برنده مزایده در مدت قرارداد اجاره سه ماه اجاره بها پیشنهادی بعنوان ودیعه تا پایان قرارداد اخذ میگردد
15‏‏- کلیه هزینه های مزایده از قبیل نشر آگهی در جراید ، کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد
16‏‏- حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده بلامانع خواهد بود.
17‏‏- مورد اجاره با وضع موجود و صرفا بمنظور استفاده بشرح بالا باجاره داده می شود.
18‏‏-کلیه هزینه های ادارات دولتی اعم از شهرداری ودارایی و....بعهده برنده مزایده میباشد.
19‏‏- درصورت وارد شدن هرگونه خسارت به رقبه مورد اجاره مستاجر موظف به پرداخت خسارت طبق نظر کارشناس می باشد .
20‏‏- امکان شرکت درمزایده برای افراد ممنوع المعامله وجودندارد.
21‏‏- مستاجر موظف به تنظیم سند اجاره رسمی طبق قرارداد اجاره می باشد.
22‏‏-متقاضیان میتوانند جهت بازدیدازموردمزایده راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه26‏‏/10‏‏/1397 به اداره مراجعه ویا باشماره تلفن : 33010610 تماس حاصل نمایند
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار