• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک قطعه باغ از رقبات موقوفه میرزارمحمد علی واقع در فیروزکوه – روستای انزها

آگهی مزایده یک قطعه باغ از رقبات موقوفه میرزارمحمد علی واقع در فیروزکوه – روستای انزها

آگهی مزایده یک قطعه باغ از رقبات موقوفه میرزارمحمد علی واقع در فیروزکوه – روستای انزها

 چهارشنبه 14 آذر 1397   231  0      


                                                     آگهی مزایده نوبت اول باغ موقوفه میرزامحمد علی واقع در انزها               

بدینوسیله به اطلاع می رساند اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان فیروزکوه در نظر دارد تعداد یک قطعه باغ از رقبات موقوفه میرزارمحمد علی واقع در فیروزکوه روستای انزها براساس نظریه کارشناسی پایه مزایده به افراد موئمن و متعهد طبق جدول ذیل به اجاره واگذار نماید .‏/11650696

مساحت

پایه مزایده (سالیانه) ریال

عنوان رقبه

1200 مترمربع

900000

یک قطعه باغ

 

شرو ط

1 - حد اقل اجاره سالیانه برابر نظریه کارشناسی مورخ 27/08/97 بمبلغ 000/900 ریال می باشد .2- مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند به مدت یک سال می باشد.3- اجاره سالیانه باید با حروف و بدون قلم خوردگی نوشته شود .4-مورد اجاره صرفاٌ به منظور بهره برداری از محصولات باجاره داده می شود و مستاجر حق تبدیل و تغییر مورد اجاره و ایجاد هیچگونه اعیانی وغرس اشجار در آن را بدون موافقت موجر ندارد ودر صورت تخلف اعیانی و اشجار متعلق به موقوفه خواهد بود .5- در موقع تنظیم سند اجاره معرفی ضامن معتبر ضروری بوده و هر گاه بنا به تشخیص موجر اعتبار ضامن سلب گردد مستاجر متعهد است ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی موجر ضامن معتبر دیگری را معرفی نماید و موجر حق صدور اجرائیه علیه هر یک از مستاجر و ضامن را منفرداٌ ومتفقاٌ دارد. ضمناٌ برنده مزایده می بایست سه برابر مبلغ پیشنهادی خود را به عنوان ودیعه بحساب اداره مربوطه واریز نماید .6- مستاجر حق واگذاری اجاره یا منافع آنرا کلا یا جزا بدون موافقت کتبی موجر به هیچ نحوی از انحاء بعنوان وکالت یا صلح حقوق و مشارکت بغیر ندارد .7- هزینه کارشناسی نشر آگهی نقشه برداری هزینه محضر و هزینه های دیگر از قبیل کود و آبیاری و غیره بعهده مستاجر و هزینه های نوکنی قنات انهر و چاه در صورت لزوم و با تئید کارشناس منتخب اداره اوقاف و امور خیریه بعهده مستاجر خواهد بود .8- مستاجر متعهد است در انقضای مدت مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته تحویل نماید و حق مطالبه آب وگل حقوق زارعانه و حق ریشه و دسترنج را ندارد.9-مستاجر موظف است تا تاریخ تخلیه و یا تنظیم سند اجاره متعلقه را طبق نظریه کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید. 10- تخلف در هر یک از شروط مندرج در سند اجاره موجب اختیار فسخ در بقیه مدت برای اداره اوقاف خواهد بود.11- پیشنهاد دهنده می بایستی مبلغ سه برابر قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده حساب ضمن اخذ فیش واریز از این اداره و پرداخت آن در یکی از شعب بانک ملی ضمیمه پیشنهاد خود کرده و در پاکت لاک و مهر شده حضورا تحویل دفتر اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه نموده و رسید دریافت نماید.12-به پیشنهاد مبهم و یا بدون قبض و یا آنهایی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ویا شرایطی غیر از شرایط آگهی مزایده داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .13- مزایده کتبی بوده و مزایده حضوری بعمل نخواهد آمد .14- اگر برنده مزایده از تنظیم سند اجاره خودداری نماید سپرده اش به نحو موقوفه ضبط و با نفر دوم سند اجاره تنظیم خواهد شد 15-اداره اوقاف و امور خیریه در ردیاقبول پیشنهادات مختار بوده و حق اولویت در اجاره با متصرف قبلی میباشد.16-کمسیون مزایده باحضور نمایندگان از اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه نماینده دادگستری ودارائی فیروزکوه تشکیل خواهد شد و پس از قرائت پیشنهادات نسبت به صلاحیت برنده مزایده رسیدگی خواهند نمود ودر صورتی که صلاحیت وی را تشخیص و تصدیق نمایند با وی اجاره نامه تنظیم می گردد .17 چنانچه بعلت مسامحه مستاجر زیانی از قبیل خشک شدن اشجار و غیره متوجه مورد اجاره گردد و این امر به تائید کارشناس منتخب برسد موجر حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت .18- داوطلبان میتوانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/10/97 پیشنهاد خود را بنحوی که درشروط قبلی ذکر شده ارسال و تاریخ انجام مزایده روز یکشنبه مورخ 02/10/97 ساعت 11 صبح خواهد بود روی پاکتها مرقوم گردد مربوط به مزایده نوبت اول اجاره باغ میرزامحمد علی

 

 

 

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار