• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب سالن از موقوفه محمد مهدی حامدی ( مسجد قائم )

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب سالن از موقوفه محمد مهدی حامدی ( مسجد قائم )

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب سالن از موقوفه محمد مهدی حامدی ( مسجد قائم )

 یک شنبه 15 مهر 1397   203  0      

اداره اوقاف و امورخیریه شمیران در نظردارد ششدانگ عرصه و اعیان یکباب سالن ازموقوفه محمد مهدی حامدی ( مسجد قائم ) که بعنوان استفاده اداری و یا تولیدی با مساحت حدودی 76 مترمربع که دارای آب و برق و گاز بوده و مورد اجاره در طبقه فوقانی با راه دسترسی مستقل از خیابان و دارای سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و سه باب اتاق و سالن واقع در تهران ، الهیه ، چهارراه حسابی ، جنب مسجد قائم ، طبفه فوقانی را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

 

ردیف


مساحت

پلاک ثبتی

امکانات

ودیعه به رسم قرض الحسنه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

1


76

3582

آب و برق و گاز

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

000‏‏/000‏‏/70 ريال

 

شــــروط و تعهـــدات

1‏‏- مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

2‏‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ 000‏‏/000‏‏/84 ريال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمیران مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 5‏‏/8‏‏/1397  به دبیرخانه این اداره بنشانی خیابان ولی عصر‏‏- بالاتر از پارک وی‏‏- خیابان عارف نسب‏‏- خیابان توتونچی‏‏- نبش کوچه شهید کربلایی‏‏- روبروی دبیرستان امام موسی صدر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

3‏‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 6‏‏/8‏‏/1397  درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

4‏‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

6‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

 

7‏‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

8‏‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام و یا طبق تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

9‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

10‏‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

11‏‏- اختیارفسخ‏‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

* بدیهی است کلیه هزینه های تعمیرات رقبه به عهده متقاضی میباشد.

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید روز یکشنبه مورخ 22‏‏/7‏‏/1396  ازساعت 14 الی15 و روز شنبه مورخ 28‏‏/7‏‏/1397  ازساعت 14 الی15 مراجعه نماینــد. ‏‏/
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار