• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک دستگاه  ملک مسکونی واقع در خیابان الهیه  خیابان مهدیه  خیابان جبهه کوچه لسانی  پلاک 17 از موقوفه عمیدی نوری

آگهی مزایده یک دستگاه ملک مسکونی واقع در خیابان الهیه خیابان مهدیه خیابان جبهه کوچه لسانی پلاک 17 از موقوفه عمیدی نوری

آگهی مزایده یک دستگاه ملک مسکونی واقع در خیابان الهیه خیابان مهدیه خیابان جبهه کوچه لسانی پلاک 17 از موقوفه عمیدی نوری

 یک شنبه 15 مهر 1397   259  0      


اداره اوقاف و امور خيريه ناحیه 3 شهر تهران (ادارات شرق و جنوب) و متولی موقوفه عمیدی نوری در نظر دارند یک دستگاه ملک مسکونی واقع در خیابان الهیه خیابان مهدیه خیابان جبهه کوچه لسانی پلاک 17 از موقوفه عمیدی نوری را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات ذیل به فروش برسانند .

مبلغ فروش بعنوان پایه مزایده ملک مسکونی   000‏‏/000‏‏/000‏‏/63 ریال

 

 

                                                                                                                         ((شروط وتعهدات))                                                                

1 ‏‏‏- شركت كنندگان موظف هستند مبلغ 000‏‏/000‏‏/300‏‏/6 ریال بابت سپرده (دریافتی از طریق دایره مالی)به حساب مربوط واريز و فيش را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

2‏‏‏- متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را به انضمام فيش سپرده درپاكت در بسته حداكثر تاپايان وقت اداري روز شنبه مورخ 05‏‏/08‏‏‏/97 به دبيرخانه اين اداره واقع درخيابان جمهوری نرسیده به پل حافظ روبروی خیابان لاله کوچه رم پلاک 28 تحويل نمایند.

3‏‏‏-كمیسيون مزايده رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه  م ورخ 06‏‏‏/08‏‏‏/97 در محل اين اداره تشكيل و پيشنهادات واصله مفتوح وقرائت خواهد شدو برنده مزايده طي صورت جلسه ای اعلام مي گردد.

4‏‏‏- مزايده بصورت كتبي بوده وپيشنهادات مشروط ,شفاهي ,تلگرافي, و مبهم و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقررواصل گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد .

5‏‏‏-كليه هزينه هاي مزايده از قبيل كارشناسي ,هزينه چاپ و نشر آگهي و تنظیم سند قطعی در دفترخانه و غيره بعهده برنده مزايده ميباشد .

6‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت درمزايده را ندارند.

7‏‏‏- برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس ازعلام نظر كمسيون مزايده جهت تنظيم سند به اداره مراجعه نمايد در غيراين صورت سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبا نفرات دوم وسوم حسب مقررات تنظيم سند خواهد شد(ضبط سپرده درصورت عد م مراجعه نفرات دوم وسوم نيز تسري خواهد داشت.)

8‏‏‏- سپرده نفرات دوم وسوم مزايده پس ازتنظيم سند با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

9 اعضای كمیسيون مزايده در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختاراست و درصورت تایید یک پاکت نیز برنده انتخاب خواهد شد.

10‏‏‏- داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند به شماره تلفن 09128240287   آقای روشنایی هماهنگ فرمایند .

11‏‏‏-برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید.‏‏‏/ 11383120

تاریخ بازدید 14‏‏‏/08‏‏‏/97 ساعت 10 صبح می باشد.‏‏‏/

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار