• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد اداری موقوفه شمس فرعدل ( فرمانفرمائیان)

آگهی مزایده یک واحد اداری موقوفه شمس فرعدل ( فرمانفرمائیان)

آگهی مزایده عرصه واعیان یک واحد اداری موقوفه شمس فرعدل ( فرمانفرمائیان) - جنوبغرب

 یک شنبه 15 مهر 1397   201  0      

 

آگهی مزایده عرصه واعیان یک واحد اداری

موقوفه شمس فرعدل ( فرمانفرمائیان) - جنوبغرب  ‏- نوبت اوّل

اداره اوقاف و امورخیریه جنوبغرب درنظردارد عرصه دو قطعه زمین فاقد اعیان با کاربری مسکونی با مشخصات ذیل از رقبات موقوفه شمس فرعدل ( فرمانفرمائیان) تحت تصدی اداره اوقاف جنوب غرب تهران با پلاک ثبتی 1482 فرعی از  دو اصلی واقع در یافت آباد شهرک صاحب الزمان خیابان شهید یاسین فاخری انتهای کوچه نوروزی تقاطع کوچه مرادی را باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی واگذار نماید.

 

ردیف

مساحت

مشخصات

امکانات

قیمت

پایه مزایده

1

84/57

مترمربع

زمین لچکی

فاقد اعیان


000/500/10 ریال

به ازاء هرمترمربع

2

81/66

مترمربع

زمین لچکی

فاقد اعیان

 

000/500/10 ریال

به ازاء هرمترمربع

 

((شـــروط و تعهـــدات))

1‏- مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند بمدت سه  سال کامل خورشیدی میباشد.

2‏- پیشنهاد دهندگان می بایستی 10% مبلغ پیشنهادی را طی فیش بحساب موقوفه واریز  ، اصل فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30 ‏/ 7 ‏/97  به دبیرخانه این اداره به نشانی میدان الغدیر ‏- خیابان مرتضی زندیه  خیابان هاشمی جنب درمانگاه فرمانفرمانیان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

3‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه   مورخ   1/8/97  با حضور اعضای کمیسیون درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام می گردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد می باشد.

4‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس ازتعیین برنده مزایده به اثبات برسد اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

7‏- چنانچه اداره درج شروطی را به صلاح موقوفه تشخیص دهد، آنرا علاوه برشروط معمول درسند اجاره قید خواهد نمود و مستاجر مکلف به رعایت آن می باشد.

8‏- اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

9‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز پس ازاعلام نظریه کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم سند اجاره به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی به شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفر اوّل و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات، سپرده آنها نیز بنفع موقوفه ضبط می گردد.

10- برنده مزایده کسی است که  بالاترین مبلغ اجاره را پیشنهاد دهد .

11‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس ازتنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد می گردد.

12‏- اختیار فسخ ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی به عهده اعضای کمیسیون  میباشد و شرکت کنندگان در مزایده حق اعتراض نخواهند داشت .

13‏- مستاجر ملزم به تنظیم سند رسمی اجاره دردفترخانه میگردد 0

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند .

* ضمناً متقاضیان می توانند جهت بازدید روزیکشنبه مورخ 29/7/97  از ساعت 10 الی 12:30 به اداره اوقاف مراجعه نماینــد .‏/

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار