• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده سه دستگاه آپارتمان  واقع در خیابان 17 شهریور

آگهی مزایده سه دستگاه آپارتمان واقع در خیابان 17 شهریور

آگهی مزایده سه دستگاه آپارتمان واقع در خیابان 17 شهریور

 چهارشنبه 11 مهر 1397   243  0      


اداره اوقاف و امور خيريه ناحیه 3 شهر تهران و متولی موقوفه محمد ابراهیم چاپار در نظر دارند سه دستگاه آپارتمان واقع در خیابان 17 شهریور انتهای کوچه صادقی پلاک 25 را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره واگذار نمایند .
1- طبقه اول مبلغ 000‏‏‏‏/500‏‏‏‏/10 ریال اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده
2- طبقه دوم مبلغ 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/10 ریال اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده
3- طبقه سوم مبلغ 000‏‏‏‏/500‏‏‏‏/9 ریال اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده
((شروط وتعهدات))
1‏‏‏‏‏- مدت اجاره يك سال كامل خورشيدي مي باشد .
2‏‏‏‏‏- برنده مزايده ميبايست در موقع تنظيم قرارداد اجاره ضامن معتبر ترجيحاً يكنفر ازكاركنان رسمی دولت با ارائه گواهي اشتغال بكارو بمنظور ضمانت پرداخت مال الاجاره های مربوطه را ارائه نمايد درغیر اينصورت اين اداره تكليفي درخصوص انعقاد قرارداد نخواهد داشت و چنانچه بنظراداره اوقاف و متولی موقوفه حصول اين شروط مقدور نباشد هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهند داشت .
3‏‏‏‏‏- شركت كنندگان موظف هستند مبلغ 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/10 ریال جهت هر طبقه بعنوان سپرده(دریافتی از طریق دایره مالی) به حساب مربوط واريز و فيش را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
4‏‏‏‏‏- متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را به انضمام فيش سپرده درپاكت در بسته حداكثر تاپايان وقت اداري روز شنبه مورخ 28‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏/97 به دبيرخانه اين اداره واقع درخيابان جمهوری نرسیده به پل حافظ روبروی خیابان لاله کوچه رم پلاک 28 تحويل نمایند.
5‏‏‏‏‏-كمیسيون مزايده رأس ساعت 11صبح روز یک شنبه مورخ 29‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏/97 در محل اين اداره تشكيل و پيشنهادات واصله مفتوح وقرائت خواهد شدو برنده مزايده طي صورت جلسه ای اعلام مي گردد.
6‏‏‏‏‏- مزايده بصورت كتبي بوده وپيشنهادات مشروط ,شفاهي ,تلگرافي, و مبهم وهمچنين پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد.
7‏‏‏‏‏-كليه هزينه هاي مزايده از قبيل كارشناسي ,هزينه چاپ و نشر آگهي درجرايد و غيره بعهده برنده مزايده ميباشد .
8‏‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت درمزايده را ندارند.
9‏‏‏‏‏-كمیسيون مزايده در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است .
10‏‏‏‏‏- اين اداره علاوه برشروط معمول چنانچه شرط ويا شروط ديگري را به صلاح موقوفه بداند آنرا درسند اجاره درج و برنده مزايده مكلف به رعايت آن خواهد بود.
11‏‏‏‏‏- برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس ازعلام نظر كمسيون مزايده جهت تنظيم سند اجاره به اداره مراجعه نمايد در غيراين صورت سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبا نفرات دوم وسوم حسب مقررات تنظيم سند اجاره خواهد شد(ضبط سپرده درصورت عد م مراجعه نفرات دوم وسوم نيز تسري خواهد داشت.)
12‏‏‏‏‏- سپرده نفرات دوم وسوم مزايده پس ازتنظيم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.
13‏‏‏‏‏- داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند به دبيرخانه اين اداره مراجعه نمايند .یا با شماره تلفن 88909325 تماس بگیرند.
14‏‏‏‏‏- ازبرنده مزايده وثيقه معتبر (چك‏‏‏‏‏-ضامن ) بعنوان تخليه واجاره بهاي اخذ خواهد شد.
15‏‏‏‏‏- مستأجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته درپايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خسارتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.‏‏‏‏‏/11387968‏/الف‏/8‏/7
16‏‏‏‏‏- روز بازدید: مورخ 23‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏/97 ساعت بازدید : 11 صبح
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار