• امروز سه شنبه بیست و نهم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان  واقع در خیابان 17 شهریور شمالی

آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در خیابان 17 شهریور شمالی

آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 95 متر مربع از موقوفه محمد ابراهیم چاپار واقع در خیابان 17 شهریور شمالی پایین تر از تقاطع خیابان صفا نبش کوچه چاپاریان پلاک 1746

 سه شنبه 23 مرداد 1397   145  0      

اداره اوقاف و امور خيريه ناحیه 3 شهر تهران (ادارات شرق و جنوب) و متولی موقوفه محمد ابراهیم چاپار در نظر دارند یک دستگاه آپارتمان به مساحت 95 متر مربع از موقوفه محمد ابراهیم چاپار واقع در خیابان 17 شهریور شمالی پایین تر از تقاطع خیابان صفا نبش کوچه چاپاریان پلاک 1746 را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره واگذار نمایند .

مبلغ اجاره بعنوان پایه مزایده :ماهیانه 000‏‏‏/000‏‏‏/10 ریال ( ده میلیون ریال)

((شروط وتعهدات))

1‏‏‏- مدت اجاره يك سال كامل خورشيدي مي باشد .

2‏‏‏- برنده مزايده ميبايست در موقع تنظيم قرارداد اجاره ضامن معتبر ترجيحاً يكنفر ازكاركنان رسمی دولت با ارائه گواهي اشتغال بكارو بمنظور ضمانت پرداخت مال الاجاره های مربوطه را ارائه نمايد درغیر اينصورت اين اداره تكليفي درخصوص انعقاد قرارداد نخواهد داشت و چنانچه بنظراداره اوقاف و متولی موقوفه حصول اين شروط مقدور نباشد هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهند داشت .

3‏‏‏- شركت كنندگان موظف هستند مبلغ دوازده ميلیون ريال بعنوان سپرده(دریافتی از طریق دایره مالی) به حساب مربوط واريز و فيش را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

4‏‏‏- متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را به انضمام فيش سپرده درپاكت در بسته حداكثر تاپايان وقت اداري روز شنبه مورخ 10‏‏‏/06‏‏‏/97 به دبيرخانه اين اداره واقع درخيابان جمهوری نرسیده به پل حافظ روبروی خیابان لاله کوچه رم پلاک 28 تحويل نمایند.

5‏‏‏-كمسيون مزايده رأس ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 11‏‏‏/06‏‏‏/97 در محل اين اداره تشكيل و پيشنهادات واصله مفتوح وقرائت خواهد شدو برنده مزايده طي صورت جلسه ای اعلام مي گردد.

6‏‏‏- مزايده بصورت كتبي بوده وپيشنهادات مشروط ,شفاهي ,تلگرافي, و مبهم وهمچنين پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد.

7‏‏‏-كليه هزينه هاي مزايده از قبيل كارشناسي ,هزينه چاپ و نشر آگهي درجرايد و غيره بعهده برنده مزايده ميباشد .

8‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت درمزايده را ندارند.

9‏‏‏-كمسيون مزايده در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختاراست .

10‏‏‏- اين اداره علاوه برشروط معمول چنانچه شرط ويا شروط ديگري را به صلاح موقوفه بداند آنرادرسنداجاره درج وبرنده مزايده مكلف به رعايت آن خواهد بود.

11‏‏‏- برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس ازعلام نظر كمسيون مزايده جهت تنظيم سند اجاره به اداره مراجعه نمايد در غيراين صورت سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبا نفرات دوم وسوم حسب مقررات تنظيم سند اجاره خواهد شد(ضبط سپرده درصورت عد م مراجعه نفرات دوم وسوم نيز تسري خواهد داشت.)

12‏‏‏- سپرده نفرات دوم وسوم مزايده پس ازتنظيم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

13‏‏‏- داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند به دبيرخانه اين اداره مراجعه نمايند .یا با شماره تلفن 88909325 تماس بگیرند.

14‏‏‏- ازبرنده مزايده وثيقه معتبر (چك‏‏‏-ضامن ) بعنوان تخليه واجاره بهاي اخذ خواهد شد.

15‏‏‏- مستأجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته درپايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خسارتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.‏‏‏/11181806

16‏‏‏- روز بازدید: روز شنبه مورخ 03‏‏/06‏‏/97     ساعت بازدید :     11 صبح   

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار