• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده  9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

آگهی مزایده 9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

آگهی مزایده 9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

 یک شنبه 14 مرداد 1397   74  0      

اداره اوقاف وامورخیریه دماوند درنظر دارد 9 باب مغازه از رقبات مربوط به بقعه مبارکه امامزاده هاشم(ع) را از طریق مزایده به افرادمومن ومتعهدجهت مشاغل مشخص شده ذیل بارعایت شئونات اسلامی وباشرایط زیربدون اخذسرقفلی باجاره واگذار نماید :

 

ردیف

شماره مغازه

مساحت

اجاره ماهیانه پایه مزایده

جهت اشتغال

1

1 طرح جامع جدید

32.77مترمربع

6.200.000 ریال

قصابی


2

 6 طرح جامع جدید

45 مترمربع

000‏/000‏/26 ریال

کبابی ‏- غذا خوری

3

4 زیر زائر سرا

50‏/45مترمربع

000‏/500‏/33 ریال

فست فود و نوشیدنی سرد وگرم

4

8 طرح جامع جدید

22 متر مربع

000‏/000‏/12 ریال

آبمیوه و بستنی

5

9 طرح جامع جدید

43مترمربع

000‏/000‏/22 ریال

لبنیات مرغ وماهی

6

10طرح جامع جدید

45 مترمربع

000‏/000‏/26 ریال

ساندویچی 

7

11طرح جامع جدید

22مترمربع

000‏/000‏/12 ریال

خشکبار میوه فروشی

8

12طرح جامع جدید

94‏/21 مترمربع

000‏/000‏/12 ریال

غذای خانگی‏- مرغ کنتاکی 

9

13طرح جامع جدید

45مترمربع

26.000.000 ریال

طباخی

 (شروط وتعهدات)

1 ‏‏- مدت اجاره یکسال می باشدکه درپایان مدت مستاجرمی بایست بدون هیچگونه قیدوشرطی مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته صحیح و سالم تحویل اداره اوقاف نماید .

2‏‏- متقاضیان می بایست 10درصد اجاره یکسال را بعنوان سپرده که با دریافت قبض سامانه ای از واحد حسابداری این اداره و واریز آن به حساب بقعه متبرکه ، قبض مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده و بهمراه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی درپاکت لاک ومهر شده قرارداده و حضوراً تحویل دبیر خانه اداره اوقاف وامورخیریه دماوند نموده ورسید دریافت نماید 3‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد نماید و در صورت ناخوان بودن وعدم درج مبلغ مردود خواهدبود .

4‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .

5‏‏- به پیشنهادات مبهم و یا بدون قبض و یا آن دسته از پیشنهادات که خارج از موعد مقرر واصل گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته و نیز مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و پیشنهاد دهندگان میبایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 04‏‏/06‏‏/1397   به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل نمایند .

6‏‏- کمیسیون مزایده درروز دوشنبه مورخ 05‏‏/06‏‏/1397 راس ساعت 11:00 صبح درمحل اداره اوقاف دماوند با حضور نمایندگان ذیصلاح برگزار خواهدشد و حضور شرکت کنندگان ومتقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد .

7‏‏-اعضاء ونمایندگان ذیصلاح کمیسیون مزایده در رد ویا قبول پیشنهادات واصله و برنده مزایده مختار می باشند ومتقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تماس های 76322667‏‏-76322267 اداره اوقاف تماس حاصل نمایند .  

8‏‏- سپرده نفرات دوم وسوم به بعدپس ازتنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد .

9‏‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبانفردوم چنانچه با پیشنهاد نفر اول موافق باشد قرارداد اجاره باقیمت پیشنهادی نفراول تنظیم میگردد .

10‏‏- برنده مزایده میبایستی ظرف مدت یکهفته نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید وبهمراه داشتن دوفقره چک ودو نفر ضامن (کارمند با حکم وفیش حقوقی ویا بازاری با جوازکسب ) الزامی می باشد،درغیراینصورت با نفرات بعدی تنظیم قرارداد خواهدشد و در زمان تنظیم قرارداد اجاره هرشرطی که اداره اوقاف لازم بداند قیدخواهدکرد .                   

11‏‏-کلیه هزینه های مربوط به مزایده از قبیل نشرآگهی درجراید وکارشناسی و تنظیم سند اجاره رسمی بعهده برنده مزایده میباشد .

ضمناًروی پاکت ها آدرس دقیق متقاضیان به همراه شماره موبایل وتلفن ثابت و شماره مغازه مورد تقاضا می بایست قیدگردد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار