• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده یک باب مغازه

آگهی مزایده یک باب مغازه

آگهی مزایده د عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در برگجهان از رقبات موقوفه مرحوم معصومزاده واقع در روستای برگجهان لواسان

 یک شنبه 14 مرداد 1397   53  0      

اداره اوقاف و امورخيريه لواسان در نظر دارد عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در برگجهان از رقبات موقوفه مرحوم معصومزاده واقع در روستای برگجهان لواسان به شرح و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

1-    مغازه به مساحت 50 مترمربع به اجاره بهاءماهانه 000‏/700‏/2 ريال جهت پایه مزایده.

2-    مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند به مدت یکسال خورشیدی می باشد.

3-   پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 000‏/300‏/3 ريال برای شرکت در مزایده بعنوان سپرده مزايده با اخذ فیش از واحد مالی به حساب مربوطه واريز و اصل فيش مربوطه را به همراه پيشنهاد كتبي و آدرس پستي و شماره تلفن خود در پاكت درب بسته كه در روي آن عنوان مزايده موقوفات فوق درج شده را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 14‏/5‏/97 به دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيريه لواسان تحويل نموده و رسيد دريافت دارند .

4-    ضمناً سه ماه اجاره پیشنهادی بعنوان قرض الحسنه اخذ می گردد.

5-   کمیسیون مزایده راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه   15‏/5‏/97 در محل اداره اوقاف لواسان تشکیل و پاکتهای رسیده مفتوح و قرائت و برنده طی صورتجلسه اعلام خواهد شد.

6-   مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات مشروط و مبهم و دارای قلم خوردگی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود ضمناً کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

7-   تغییرات اساسی زیر بنایی در صورت لزوم بنا به تشخیص کارشناس منتخب اوقاف و پرداخت مالیات مستغلات با موقوفه و تعمیرات جزئی و هزینه های دیگر و پرداخت آب و برق و گاز و غیره به عهده مستاجر می باشد.

8-     مستاجر باید شخصاً و بالمباشره از مورد اجاره استیفای منفعت نماید.

9-   برنده مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعلام نظریه کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه سپرده وی به نفع موقوفه ضبط خواهد شد.

10- از برنده مزایده ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضای مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد.

11- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد،اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر واگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

12- کلیه هزینه های مزایده از قبیل نشر آگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

13- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

14- اختیار فسخ‏-ابطال و یا تمدید مزایده در هر شرایطی به عهده اداره اوقاف محل می باشد و شرکت کنندگان در مزایده حق اعتراض نخواهند داشت.

متقاضیان می توانند جهت بازدید مورد مزایده با آقای مجاوری هیئت امناء امامزاده اسماعیل(ع) به شماره 09199191996 تماس حاصل نمایند.‏/
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار