• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده یک غرفه در  پاساژ عقیق  طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع)

آگهی مزایده یک غرفه در پاساژ عقیق طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع)

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد یک غرفه را به صورت امانی واقع در خ قزوین خ امین الملک پاساژ عقیق طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع) به مساحت 2 متر مربع از طریق مزایده کتبی بدون دریافت سرقفلی برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نماید .

 چهارشنبه 23 خرداد 1397   56  0      


اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد یک غرفه را به صورت امانی واقع در خ قزوین خ امین الملک پاساژ عقیق طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع) به مساحت 2 متر مربع از طریق مزایده کتبی بدون دریافت سرقفلی برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نماید .
اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ 000‏‏/000‏‏/21ريال
وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی
(شروط مزايده)
1‏‏- مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود. 2‏‏-مزایده به صورت کتبی بوه و به درخواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3‏‏-مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه باید بطور صریح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود وبه انضمام کپی کارت ملی ارائه گردد . 4‏‏-به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش ، مبهم و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 5‏‏- برنده مزایده می باید در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخلیه مورد اجاره که مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفی نماید و چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد اداره هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهد داشت .6‏‏- هزینه چاپ و نشر آگهی در روزنامه و حق الزحمه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 7‏‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثیقه مناسب که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن به موقوفه اخذ خواهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت . 8‏‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود . 9‏‏- برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صلاح موقوفه باشد و در سند اجاره قید خواهد شد قبول وتمکین نماید. 10متقاضیان باید جهت شرکت در مزایده ضمن مراجعه به این اداره مبلغ25200000ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده فیش دریافت وفیش واریزی را ضمیمه در خواست کتبی خود نموده و با اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراه در پاکت در بسته قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 21‏‏/3‏‏/97 به دبیر خانه این اداره واقع در روبروی دانشگاه تهران ، خیابان 12 فروردین ، نبش روانمهر پلاک 122 تحویل و رسید دریافت دارند .12‏‏- جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 22‏‏/3‏‏/97 در محل این اداره تشکیل و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود .13‏‏- در صورتیکه برنده مزایده به هر دلیلی از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت یک هفته پس از دعوت از طریق این اداره خودداری نماید سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط میگرددو این ترتیب برای نفرات دوم و سوم نیز تسری دارد و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد .14‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .15 – سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظیم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و در غیر اینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد .17‏‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏‏- تاریخ بازدید روز شنبه مورخ 12‏‏/3‏‏/97ازساعت 14 الی 16 میباشد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار