• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده نوبت دوم  9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

آگهی مزایده نوبت دوم 9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

اداره اوقاف وامورخیریه دماوند درنظر دارد 9 باب مغازه از رقبات مربوط به بقعه مبارکه امامزاده هاشم(ع) را از طریق مزایده به افراد مومن و متعهد جهت مشاغل مشخص شده ذیل با رعایت شئونات اسلامی و با شرایط زیر بدون اخذسرقفلی به اجاره واگذار نماید .

 چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397   77  0      


اداره اوقاف وامورخیریه دماوند درنظر دارد 9 باب مغازه از رقبات مربوط به بقعه مبارکه امامزاده هاشم(ع) را از طریق مزایده به افراد مومن و متعهد جهت مشاغل مشخص شده ذیل با رعایت شئونات اسلامی و با شرایط زیر بدون اخذسرقفلی به اجاره واگذار نماید :

ردیف شماره مغازه مساحت اجاره ماهیانه پایه مزایده جهت اشتغال
1 1 طرح جامع جدید 32.77مترمربع 6.200.000 ریال قصابی
2 6 طرح جامع جدید 45 مترمربع 000‏/000‏/26 ریال کبابی ‏- غذا خوری
3 4 زیر زائر سرا 50‏/45مترمربع 000‏/500‏/33 ریال فست فود و نوشیدنی سرد وگرم
4 8 طرح جامع جدید 22 متر مربع 000‏/000‏/12 ریال آبمیوه و بستنی
5 9 طرح جامع جدید 43مترمربع 000‏/000‏/22 ریال لبنیات – مرغ وماهی
6 10طرح جامع جدید 45 مترمربع 000‏/000‏/26 ریال ساندویچی
7 11طرح جامع جدید 22مترمربع 000‏/000‏/12 ریال خشکبار – میوه فروشی
8 12طرح جامع جدید 94‏/21 مترمربع 000‏/000‏/12 ریال غذای خانگی‏- مرغ کنتاکی
9 13طرح جامع جدید 45مترمربع 26.000.000 ریال طباخی
(شروط وتعهدات)
1‏‏- مدت اجاره یکسال می باشد که درپایان مدت مستاجر میبایست بدون هیچگونه قیدوشرطی مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته صحیح و سالم تحویل اداره اوقاف نماید .
2‏‏- متقاضیان می بایست10درصد اجاره یکسال را بعنوان سپرده که با دریافت قبض سامانه ای از واحد حسابداری این اداره و واریز آن به حساب بقعه متبرکه ، قبض مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده و بهمراه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی درپاکت لاک ومهر شده قرارداده و حضوراً تحویل دبیر خانه اداره اوقاف وامورخیریه دماوند نموده ورسید دریافت نماید .
3‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد نماید و در صورت ناخوان بودن وعدم درج مبلغ مردود خواهدبود .
4‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .
5‏‏- به پیشنهادات مبهم و یا بدون قبض و یا آن دسته از پیشنهادات که خارج از موعد مقرر واصل گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته و نیز مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و پیشنهاد دهندگان میبایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 08‏‏/03‏‏/1397 به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل نمایند .
6‏‏- کمیسیون مزایده درروز چهارشنبه مورخ 09‏‏/03‏‏/1397 راس ساعت10 صبح درمحل اداره اوقاف دماوند با حضور نمایندگان ذیصلاح برگزار خواهدشد و حضور شرکت کنندگان ومتقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد .
7‏‏-اعضاء ونمایندگان ذیصلاح کمیسیون مزایده در رد ویا قبول پیشنهادات واصله و برنده مزایده مختار میباشند ومتقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تماس های76322667‏‏-76322267 اداره اوقاف تماس حاصل نمایند .
8‏‏- سپرده نفرات دوم وسوم به بعدپس ازتنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد .
9‏‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبانفردوم چنانچه با پیشنهاد نفر اول موافق باشد قرارداد اجاره باقیمت پیشنهادی نفراول تنظیم میگردد .
10‏‏- برنده مزایده میبایستی ظرف مدت یکهفته نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید وبهمراه داشتن دوفقره چک ودو نفر ضامن ( کارمند با حکم وفیش حقوقی ویا بازاری با جواز کسب ) الزامی میباشد، درغیراینصورت با نفرات بعدی تنظیم قرار داد خواهدشد و در زمان تنظیم قرارداد اجاره هرشرطی که اداره اوقاف لازم بداند قیدخواهدکرد .
11‏‏-کلیه هزینه های مربوط به مزایده از قبیل نشرآگهی درجراید وکارشناسی و تنظیم سند اجاره رسمی بعهده برنده مزایده میباشد .
ضمناً روی پاکت ها آدرس دقیق متقاضیان به همراه شماره موبایل وتلفن ثابت و شماره مغازه مورد تقاضا می بایست قید گردد 0
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار