• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده   ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد)

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماونددر نظر دارد عرصه واعیان یک قطعه باغ از موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد دماوند با مشخصات ذیل را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید 0

 چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397   129  0      


( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد)
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماونددر نظر دارد عرصه واعیان یک قطعه باغ از موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد دماوند با مشخصات ذیل را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید 0
مشخصات باغ موقوفه: مساحت زمین حدود 935 مترمربع بصورت مشجر با اجاره بهاء سالیانه پایه مزایده به مبلغ 2300000 ریال
( شروط وتعهدات )
‏1‏- مدت اجاره یک سال می باشد که درپایان مدت مستاجر متعهد است بدون هیچگونه قید وشرطی مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته صحیح وسالم به اداره اوقاف شهرستان دماوند تحویل نماید 0
2‏- متقاضیان می بایست % 10 درصد اجاره یکسال را بعنوان سپرده که با دریافت قبض سامانه ای از واحد حسابداری این اداره و واریز آن به حساب موقوفه مزبور ، قبض مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده وبهمراه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی در پاکت لاک ومهر شده قرارداده وحضوراً تحویل دبیر خانه اداره اوقاف وامور خیریه دماوند نموده ورسید دریافت نماید0
3 ‏- مورد اجاره صرفا"بمنظور بهره برداری از محصولات باجاره داده میشود و مستاجرحق تبدیل و تغییر مورداجاره و ایجاد هیچگونه اعیانی وغرس اشجاردرآنرابدون موافقت کتبی موجر واین اداره ندارد ودرصورت تخلف اعیانی واشجارمتعلق به موقوفه خواهد بود.
4‏- درموقع تنظیم قرارداد اجاره معرفی ضامن معتبرضروری بوده وهرگاه بنابه تشخیص موجراعتبارضامن سلب گردد مستاجر متعهد است ظرف مدت یکماه ازتاریخ اخطارکتبی موجرضامن معتبردیگری را معرفی نماید و موجرحق صدوراجرائیه علیه هر یک از مستاجر و ضامن را منفرداً و متفقاً دارد .
‏5‏- مستاجرحق واگذاری مورداجاره یامنافع آنرا کلایاجزا بدون موافقت کتبی موجربه هیچ نحوی ازانحاء بعنوان وکالت یا صلح حقوق ومشارکت بغیر ندارد
6‏- هزینه کارشناسی نقشه برداری هزینه محضروهزینه های دیگر از قبیل کود آبیاری و غیره بعهده مستاجر وهزینه های نوکنی قنات انهاروچاه درصورت لزوم و با تائیدکارشناس منتخب اداره اوقاف و امور خیریه بعهده مستاجرخواهدبود.
‏7‏- مستاجر حق مطالبه آب وگل .حقوق زارعانه وحق ریشه ودسترنج را ندارد و نمی تواند آن را از موجر مطالبه نماید و از خود سلب وساقط نموده .
8‏- مستاجرموظف است تا تاریخ تخلیه ویاتنظیم قرارداد، اجاره متعلقه را طبق نظریه کارشناس منتخب موجرپرداخت نماید.
9‏‏- تخلف ازهریک ازشروط مندرج درسنداجاره موجب اختیارفسخ در بقیه مدت برای موجر و اداره اوقاف بدون مراجعه به مراجع قانونی وذیصلاح خواهد بود.
10‏- به پیشنهادات مبهم ویا بدون قبض ویا آن هایی که خارج ازموعد مقرر و اصل گردد ویاشرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته و یا مخدوش باشدترتیب اثر داده نخواهدشد وپیشنهاد دهندگان میبایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 08‏/03‏/1397 به دبیر خانه اداره اوقاف دماوند تحویل نمایند
11 ‏-مزایده بصورت کتبی بوده وکمیسیون مزایده در روز چهارشنبه مورخ 09‏/03‏/1397راس ساعت 9.30صبح در محل اداره اوقاف دماوند ، و با حضورنمایندگان ذیصلاح برگزار خواهد شد و حضور شرکت کنندگان و متقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد و اعضا ء و نمایندگان ذیصلاح کمیسیون مزایده در رد و یاقبول پیشنهادات واصله و برنده مزایده مختار می باشند .
12 ‏- برنده مزایده میبایستی ظرف مدت یک هفته نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه به موقع سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفر دوم چنانچه با پیشنهاد نفر اول موافق باشد قرارد اجاره با قیمت پیشنهادی نفر اول تنظیم می گردد.
13 ‏- سپرده نفرات دوم و سوم به بعد پس از تنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد می گردد.
14‏- شرکت کنندگان میبایستی روی پاکت پیشنهاد خود آدرس دقیق به همراه شماره موبایل و ثابت و نام موقوفه را قید نمایند .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار