• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده  ( باغ موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد)

 چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397   62  0      


اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماونددر نظر دارد عرصه واعیان یک قطعه باغ از موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد دماوند با مشخصات ذیل را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید 0
مشخصات باغ موقوفه: مساحت زمین حدود 40‏/728 مترمربع بصورت مشجر

( شروط وتعهدات )

‏1‏- مدت اجاره یک سال میباشد که در پایان مدت مستاجر متعهد است بدون هیچگونه قید وشرطی مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته
صحیح وسالم به اداره اوقاف شهرستان دماوند تحویل نماید 0
2‏- متقاضیان می بایست 10در صد اجاره یکسال را بعنوان سپرده که با دریافت قبض سامانه ای از واحد حسابداری این اداره وواریز آن به حساب موقوفه مزبور ، قبض مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده وبهمراه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی در پاکت لاک ومهر شده قرارداده وحضوراً تحویل دبیر خانه اداره اوقاف وامور خیریه دماوند نموده ورسید دریافت نماید0
3 ‏- مورداجاره صرفا"بمنظور بهره برداری از محصولات باجاره داده میشود و مستاجرحق تبدیل و تغییر مورداجاره و ایجاد هیچگونه اعیانی وغرس اشجاردرآنرابدون موافقت کتبی موجر واین اداره ندارد ودرصورت تخلف اعیانی واشجارمتعلق به موقوفه خواهد بود. 4‏- درموقع تنظیم قرارداد اجاره معرفی ضامن معتبرضروری بوده وهرگاه بنابه تشخیص موجراعتبارضامن سلب گردد مستاجرمتعهداست ظرف مدت یکماه ازتاریخ اخطارکتبی موجرضامن معتبردیگری را معرفی نماید و موجرحق صدوراجرائیه علیه هریک از مستاجر و ضامن را منفرداً و متفقاً دارد .
‏5‏- مستاجرحق واگذاری مورداجاره یامنافع آنرا کلایاجزا بدون موافقت کتبی موجربه هیچ نحوی ازانحاء بعنوان وکالت یا صلح حقوق ومشارکت بغیرندارد
6‏- هزینه کارشناسی نقشه برداری هزینه محضروهزینه های دیگر از قبیل کود آبیاری و غیره بعهده مستاجر وهزینه های نوکنی قنات انهاروچاه درصورت لزوم وباتائیدکارشناس منتخب اداره اوقاف و امور خیریه بعهده مستاجرخواهدبود.
‏7‏- مستاجر حق مطالبه آب وگل .حقوق زارعانه وحق ریشه ودسترنج را ندارد ونمی تواند آن را از موجر مطالبه نماید و از خود سلب وساقط نموده .
8‏- مستاجرموظف است تا تاریخ تخلیه ویاتنظیم قرارداد، اجاره متعلقه را طبق نظریه کارشناس منتخب موجرپرداخت نماید.
9‏‏- تخلف ازهریک ازشروط مندرج درسنداجاره موجب اختیارفسخ در بقیه مدت برای موجر و اداره اوقاف بدون مراجعه به مراجع قانونی وذیصلاح خواهد بود.
10‏- به پیشنهادات مبهم ویا بدون قبض ویا آن هایی که خارج ازموعد مقرر و اصل گرددویاشرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته ویا مخدوش باشد ترتیب اثرداده نخواهدشد وپیشنهاد دهندگان میبایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 08‏/03‏/1397 به دبیر خانه اداره اوقاف دماوند تحویل نمایند
11 ‏-مزایده بصورت کتبی بوده وکمیسیون مزایده در روزچهارشنبه مورخ 09‏/03‏/1397راس ساعت 9.30صبح در محل اداره اوقاف دماوند ، و با حضورنمایندگان ذیصلاح برگزار خواهد شد و حضور شرکت کنندگان و متقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد و اعضا ء و نمایندگان ذیصلاح کمیسیون مزایده در رد و یاقبول پیشنهادات واصله و برنده مزایده مختار می باشند .
12 ‏-برنده مزایده میبایستی ظرف مدت یک هفته نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه به موقع سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفر دوم چنانچه با پیشنهاد نفر اول موافق باشد قرارد اجاره با قیمت پیشنهادی نفر اول تنظیم می گردد.
13 ‏-سپرده نفرات دوم و سوم به بعد پس از تنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد می گردد.
14‏- شرکت کنندگان میبایستی روی پاکت پیشنهاد خود آدرس دقیق به همراه شماره موبایل و ثابت و نام موقوفه را قید نمایند .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار