• امروز دوشنبه سی ام اردیبهشت  1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

« آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری   »

« آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری »

اداره اوقاف وامورخیریه شمیران درنظردارد یکباب مغازه تجاری از موقوفه میرزاحسنعلی نایب بشرح ذیل واقع در خیابان نیاوران خیابان مقدسی خیابان میری خیابان یاس کوچه افتخاری پلاک 8 را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

 سه شنبه 25 اردیبهشت 1397   163  0      

اداره اوقاف وامورخیریه شمیران درنظردارد یکباب مغازه تجاری از موقوفه میرزاحسنعلی نایب بشرح ذیل واقع در خیابان نیاوران خیابان مقدسی خیابان میری خیابان یاس کوچه افتخاری پلاک 8 را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.
ردیف مغازه شماره مساحت پلاک ثبتی امکانات ودیعه به رسم قرض الحسنه اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده
1 3 24 80 آب‏- برق سه برابر اجاره بهای پیشنهادی 000‏/000‏/16 ريال

شــــروط و تعهـــدات
1‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.
2‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ 000‏/200‏/19 ريال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمیران مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 20‏/3‏/1397 به دبیرخانه این اداره بنشانی خیابان ولی عصر‏- بالاتر از پارک وی‏- خیابان عارف نسب‏- خیابان توتونچی‏- نبش کوچه شهید کربلایی‏- روبروی دبیرستان امام موسی صدر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
3‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 21‏/3‏/1397 درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.
4‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.
6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.
7‏- کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
8‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام و یا طبق تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.
9‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.
10‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .
11‏- اختیارفسخ‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.
* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.
* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید روز یکشنبه مورخ 30‏/2‏/1396 ازساعت 14 الی 15 مراجعه نماینــد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار