• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

آگهی مزایده  یکباب مغازه تجاری

آگهی مزایده یکباب مغازه تجاری

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری امانی واقع در خیابان ستارخان خیابان بهبودی بالاتراز نصرت پلاک152 از موقوفات نوش آفرین وعباسقلی طرشتی به مساحت 67‏/54 متر مربع

 چهارشنبه 25 بهمن 1396   57  0      


اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارند ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری امانی واقع در خیابان ستارخان خیابان بهبودی بالاتراز نصرت پلاک152 از موقوفات نوش آفرین وعباسقلی طرشتی به مساحت 67‏/54 متر مربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايند .
اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ 000‏/000‏/90ريال
وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی
شروط مزايده
1‏- مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود. 2‏-مزایده به صورت کتبی بوه و به درخواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3‏-مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه باید بطور صریح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود با انضمام کپی کارت ملی ارائه گردد . 4‏-به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش ، مبهم و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 5‏- برنده مزایده می باید در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخلیه مورد اجاره که مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفی نماید و چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد اداره هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهد داشت .6‏- هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثیقه مناسب که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن به موقوفه اخذ خواهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت . 8‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قید خواهد شد و قبول تمکین نماید. 10 – كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود .. 11‏- متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ 000‏/000‏/108 ريال بعنوان سپرده شرکت در مزایده واریز فیش مربوطه را ضمیمه تقاضای کتبی خود با اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراه در پاکت در بسته قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 11‏/12‏/96 به دبیر خانه این اداره واقع در روبروی دانشگاه تهران ، خیابان 12 فروردین ، نبش روانمهر پلاک 122 تحویل و رسید دریافت دارند .12‏- جلسه کمیسیون مزادیده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 12‏/12‏/96 در محل این اداره تشکیل و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود .13‏- در صورتیکه برنده مزایده به هر دلیلی از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت یک هفته پس از دعوت از طریق این اداره خودداری نماید سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط ، این ترتیب برای نفرات دوم و سوم نیز تسری دارد و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارد .15 – سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظیم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و در غیر اینصورت قرارداد منفسخ شد .17‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏- تاریخ بازدید روز شنبه مورخ 9‏/12‏/96 از ساعت14 الی 16 خواهد بود
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار