کد خبر : 355854

تاریخ درج خبر : یک شنبه 3 اسفند 1399
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان
آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان(بهارستان 21) پلاک 3 شهرداری طبقه سوم

اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارد  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 68.46   متر مربع ) ، با امکانات : دارای آب وگاز مشترک و همچنین برق واحد بصورت  مستقل ، یک خوابه  وانباری  ،کولر آبی ، گرمایش با رادیاتور ، واقع  در جنت آباد شمالی خیابان شهید سید محمد هاشمیان(بهارستان 21) پلاک 3 شهرداری طبقه سوم  از موقوفه حاج محمد رضا طرشتی جهت استفاده مسکونی   را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايد .                                                                                

اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ000‏/000‏/30ریال وديعه( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی                                                                                                                                                                                                                               (                                                      ( شروط مزایده )                                     

1‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .5‏- برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . 6‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب(چک ) كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد . 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيا ن می بایست جهت شرکت در مزايده مبلغ000‏/ 000‏/36ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري چهار شنبه 20‏/12‏/99 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .12‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 13.30 صبح روز شنبه مورخ 23‏/12‏/99محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 13‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفردوم  نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند 15‏- سپرده نفر دوم  بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 17 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏-تاريخ بازديد روز  دو شنبه  مورخ 18‏/12‏/99 از ساعت 13.30 الي 14.30 خواهد بود