کد خبر : 355805

تاریخ درج خبر : شنبه 2 اسفند 1399
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده یک قطعه باغ واقع درلواسان روستای افجه –
آگهی مزایده یک قطعه باغ متعلق به موقوفه حاج علی امیری واقع در افجه بمساحت تقریبی 2585.5 مترمربع به آدرس : روستای افجه –خیابان ولیعصر‏-کوچه بنه رود

با عنایت به ماده 11 آئین نامه اجرائی تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای تعیین تکلیف رقبات موقوفه و مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از آن ، اداره اوقاف و امورخیریه لواسانات و رودبارقصران در نظر دارندعرصه و اعیان یک قطعه باغ متعلق به موقوفه حاج علی امیری واقع در افجه بمساحت تقریبی 2585.5 مترمربع به آدرس : روستای افجه خیابان ولیعصر‏-کوچه بنه رود   ، را از طریق مزایده برابر ضوابط با شرایط زیر برای مدت یک سال با قیمت پایه مزایده سالانه 65.000.000 ريال جهت استفاده باغ با شروط ذیل به اجاره واگذار نماید.

 

شروط آگهی مزایده

 

1ـ متقاضيان مي بايستي جهت شركت در مزايده مبلغ 20.000.000ريال بعنوان سپرده مزايد به حساب اداره اوقاف نزد بانك ملی شعبه لواسان واريز و اصل فيش مربوطه را به همراه پيشنهاد كتبي و آدرس پستي و شماره تلفن خود در پاكت درب بسته كه در روي آن عنوان مزايده موقوفه فوق درج شده را تا پایان وقت اداری روز شنبه 16‏/12‏/99 دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيريه لواسان تحويل نموده و رسيد دريافت دارند و جلسه مزايده رأس ساعت 13 صبح روز یکشنبه 17‏/12‏/99 در اداره اوقاف و امور خيريه لواسان تشكيل ميگردد.

2ـ برنده مزايده كسي است كه بالاترين مبلغ اجاره بهاء ساليانه را پيشنهاد دهد.

3‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند وچنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر واگذاری به نفرات بعدی و یا مزایده را تجدید نماید.

4ـمزایده به صورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی ، مشروط ، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5ـ كليه هزينه هاي مزايده از قبيل نشر آگهی مزایده و هزینه های تنظیم سنداجاره و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

6ـ اداره اوقاف و اعضا كميسيون در رد يا قبول يك يا کلیه پيشنهادات واصله مختار خواهند بود.

7ـ سپرده نفرات دوم و سوم بغیر از برنده مزایده پس از تنظيم سند اجاره با برنده مزايده مسترد می گردد.

8ـ برنده مزايده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید.در صورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف ، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفر اول و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که در صورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط می گردد.‏/

9ـ از برنده مزايده ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد.‏/

10‏-اختیار فسخ ابطال و یا تمدید مزایده در هر شرایطی بعهده کمیسیون مزایده می باشد و شرکت کنندگان در مزایده حق اعتراض نخواهند داشت.