کد خبر : 355579

تاریخ درج خبر : شنبه 25 بهمن 1399
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده یکباب سالن تجاری با مساحت 76 متر مربع واقع درالهیه
آگهی مزایده یکباب سالن تجاری ازموقوفه محمد مهدی حامدی(مسجد قائم) با مساحت 76 متر مربع که دارای آب و برق و گاز بوده و مورد اجاره در طبقه فوقانی مسجد واقع در الهیه،چهارراه حسابی،جنب ورودی مسجد قائم،طبقه فوقانی

اداره اوقاف وامورخیریه شمیران درنظردارد ششدانگ عرصه و اعیان یکباب سالن تجاری ازموقوفه محمد مهدی حامدی(مسجد قائم) با مساحت 76 متر مربع که دارای آب و برق و گاز بوده و مورد اجاره در طبقه فوقانی مسجد واقع در تهران ،الهیه،چهارراه حسابی،جنب ورودی مسجد قائم،طبقه فوقانی را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

 

ردیف

 

 

مساحت

پلاک ثبتی

امکانات

ودیعه به رسم قرض الحسنه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

1

 

 

76 مترمربع

3582

آب و برق و گاز

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

000‏/000‏/60 ريال

 

شــــروط و تعهـــدات

1‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

2‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ 000‏/000‏/72 ريال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمیران مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11‏/12‏/1399 به دبیرخانه این اداره بنشانی خیابان ولی عصر‏- بالاتر از پارک وی‏- خیابان عارف نسب‏- خیابان توتونچی‏- نبش کوچه شهید کربلایی‏- روبروی دبیرستان امام موسی صدر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

 

 

 

 

 

3‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 12‏/12‏/1399  درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

4‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

7‏- کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

8‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام و یا طبق تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

9‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

10‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

11‏- اختیارفسخ‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید روز شنبه مورخ 02‏/12‏/1399 ازساعت 12 الی 13 مراجعه نماینــد