کد خبر : 354037

تاریخ درج خبر : سه شنبه 23 دی 1399
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایه یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 97 مترمربع ازرقبات موقوفه مستوفی نظام واقع درخیابان ری
آگهی مزایه یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 97 مترمربع ازرقبات موقوفه مستوفی نظام واقع درخیابان ری،کوچه ابشار غربی پلاک 1 طبقه سوم واحد شش

اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه عرصه واعیان یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 97 مترمربع ازرقبات موقوفه مستوفی نظام واقع در تهران،خیابان ری،کوچه ابشار غربی پلاک 1 طبقه سوم واحد شش را برابرباشرایط ومقررات جاریه اوقافی وقانون موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وشروط ذیل برای یک دوره یکساله به اجاره واگذار نماید.

                                                                     (( شروط وتعهدات ))

۱ ‏‏‏‏‏‏‏- اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده برابرنظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏‏/500‏‏‏‏/23 ریال میباشد.

2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت قبض سپرده مزایده به مبلغ 000‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/200‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/28 ریال به واحد مالی اداره مراجعه واصل فیش واریزی را ضمیمه کپی کارت ملی، وتقاضای کتبی خود نمایند.

3 مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی از تاریخ اعلام برنده مزایده و تنظیم قرارداد خواهد بود .

4‏‏‏‏‏- برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد و موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت تنظیم پیش نویس سند اجاره به این اداره مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه بمنزله انصراف تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی طبق مقررات سند اجاره تنظیم خواهد شد . 

5 ‏‏‏‏‏‏‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواست های شفاهی تلگرافی و مخدوش ، مبهم و یا فاقد فیش ودیعه و همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6‏‏‏‏‏-مبلغ اجاره پیشنهادی باید بطور واضح و با حروف و عدد نوشته شود.

7‏‏‏‏‏- متقاضیان باید درخواست کتبی خود را بانضمام اصل فیش ودیعه و اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تماس خود در پاکت در بسته که بر روی آن عنوان مزایده نوشته شده است را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 11‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1399به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان خاوران ایستگاه اقارضاضلع شمال خیابان پلاک 271 اداره اوقاف جنوب شرق تسلیم و رسید دریافت نمایند.

8 جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 12‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏/1399در محل این اداره تشکیل وحضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون آزاد خواهد بود .

9 هزینه چاپ و نشر آگهی در جراید وهزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد .

10 برنده مزایده می بایست اجاره بهاء سه ماه را بعنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداداجاره به حساب موقوفه واریز واصل فیش واریزی راتحویل این اداره نماید ودر پایان مدت قرار داد در صورت عدم بدهی اجاره وخسارات وارده به موقوفه مبلغ مذکور به نامبرده مسترد خواهد شد .

11 افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند .

12 اعضاء کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک و یا تمام پیشنهادات واصله مجاز خواهند بود .

 ۱3‏‏‏‏‏‏‏-هرگونه شرطی که مورد نیاز وبه صلاح موقوفه باشد در سند اجاره درج خواهد شد و برنده مزایده متعهد ومکلف به تمکین و رعایت آن خواهد بود .

14 سپرده نفرات دوم وسوم مزایده پس از تنظیم قرارداداجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد .

15 از برنده مزایده ضامن معتبر ویا وثیقه مناسب که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تادیه حقوق موقوفه وتخلیه وتحویل آن به موقوفه اخذ خواهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت .

16 در صورتیکه ضامن کارمند باشد فیش حقوقی وگواهی کسر از حقوق وچنانچه مغازه دار وکاسب باشد جواز کسب اخذ خواهد شد .

17 برنده مزایده بالمباشره از مورد اجاره حق استفاده خواهد داشت ودرغیر این صورت قراردادمنفسخ خواهد شد ومستاجر بایستی مورد اجاره را همانطوریکه صحیح وسالم تحویل گرفته در پایان مدت قراردادویا و زمان تخلیه صحیح وسالم تحویل نمایدوچنانچه خساراتی به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود ۰

18 تخلف از هریک از شروط سند اجاره توسط مستاجر موجبات فسخ قرارداد را در بقیه مدت برای موجر واین اداره فراهم خواهد نمود

19‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مورد اجاره با وضع موجود و صرفا بمنظور استفاده بشرح بالا باجاره داده می شود.

20‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-کلیه هزینه های ادارات دولتی اعم از شهرداری ودارایی و....بعهده برنده مزایده میباشد.

21‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- درصورت وارد شدن هرگونه خسارت به رقبه مورد اجاره مستاجر موظف به پرداخت خسارت طبق نظر کارشناس می باشد .

22‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-متقاضیان میتوانند جهت بازدیدازموردمزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1399به اداره مراجعه ویا باشماره تلفن33010610 تماس حاصل نمایند‏‏‏‏‏‏.