کد خبر : 329981

تاریخ درج خبر : سه شنبه 16 مهر 1398
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده ده واحد تجاری و 4 واحد اداری ازموقوفه شرف النساء کرشت
آگهی مزایده ده واحد تجاری و 4 واحد اداری ازموقوفه شرف النساء کرشت

 این دفتر درنظردارد ده واحد تجاری و 4 واحد اداری  ازموقوفه شرف النساء کرشت  بشرح ذیل واقع در کیلومتر 25 جاده آبعلی نرسیده به ماهواره ها روستای کرشت ساختمان اداری تجاری موقوفه را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

 

ردیف

 

 

مساحت

کلاسه

امکانات

ودیعه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

1

 

 

90 متر مربع اداری

4606

آب و برق و .....

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

7000000 ريال

 

2

 

 

60 متر مربع اداری

4607

آب و برق و .....

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

5500000 ريال

 

3

 

 

34‏/32 متر مربع تجاری شماره 6

4453

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

6500000 ريال

 

4

 

 

60 متر مربع اداری

4609

آب و برق و ....

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

5500000 ريال

 

5

 

 

90 متر مربع اداری

4608

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

7000000 ريال

 

6

 

 

87‏/30 متر مربع تجاری شماره 5

4452

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

6500000 ريال

 

7

 

 

87‏/30 متر مربع تجاری شماره 4

4451

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

7000000 ريال

 

8

 

 

61‏/16متر مربع تجاری شماره 9

4456

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

3500000 ريال

 

9

 

 

34 متر مربع تجاری شماره 7

4454

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

6500000 ريال

 

10

 

 

20‏/27 مترمربع تجاری شماره 8

4455

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

6500000 ريال

 

11

 

 

68‏/31 متر مربع تجاری شماره 3

4450

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

7000000 ريال

 

12

 

 

24‏/39 متر مربع تجاری شماره 1

4448

آب و برق و اسپیلت

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

7000000 ريال

 

13

 

 

80‏/21 متر مربع تجاری بافت ده

2327

آب و برق ....

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

3000000 ريال

 

14

 

 

دو واحد سالن به مساعت 280 متر مربع

5314

آب و برق و ........

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

15000000 ريال


 

 

شــــروط و تعهـــدات

1‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

2‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش بابت شرکت در مزایده به دفتر موقوفه شرف النساء کرشت  مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06‏/08‏/98 به دبیرخانه این اداره بنشانی کیلومتر 25 جاده آبعلی نرسیده به ماهواره ها روستای کرشت دفتر موقوفه شرف النساء کرشت تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

3‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 11 روزسه شنبه مورخ 07‏/08‏/198  درمحل این دفتر تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

4‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

7‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

8‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام و یا طبق تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

9‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

10‏- ازبرنده مزایده معادل مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

11‏- اختیارفسخ‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این دفتر مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید همه روزه از ساعت 9 الی 11 بجز روزهای پنجشنبه مراجعه فرمایند .‏/