کد خبر : 321722

تاریخ درج خبر : یک شنبه 22 اردیبهشت 1398
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده 4 باب مغازه از رقبات امامزاده هاشم(ع)
آگهی مزایده 4 باب مغازه از رقبات امامزاده هاشم(ع)

اداره اوقاف وامورخیریه دماوند درنظر دارد4 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات مربوط به بقعه مبارکه امامزاده هاشم(ع) را از طریق مزایده به افراد مؤمن و متعهد جهت مشاغل مشخص شده ذیل با رعایت شئونات اسلامی و با شرایط زیر بدون اخذسرقفلی به اجاره واگذار نماید :

 

ردیف

شماره مغازه

مساحت مورد اجاره

مبلغ اجاره بهاء ماهیانه

شغل مغازه


1

1جنب هتل

15‏/45 مترمربع

000‏/000‏/35 ریال

سوپر مارکت2

4جنب هتل

01‏/35 مترمربع

000‏/000‏/28 ریال

سوغات یا طباخی

3

5جنب هتل

65‏/23 مترمربع

000‏/000‏/20 ریال

ترشی فروشی یا لبو،باقالی،ذرت

4

6جنب هتل دودهنه

95‏/50 مترمربع

000‏/000‏/50 ریال

نانوائی پخت آزاد

 

(شروط وتعهدات)

1 ‏‏‏‏- مدت اجاره یکسال می باشد که درپایان مدت مستاجر میبایست بدون هیچگونه قیدوشرطی مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته صحیح و سالم تحویل اداره اوقاف نماید .

2‏‏‏‏- متقاضیان می بایست 10درصد اجاره یکسال را بعنوان سپرده که با دریافت قبض سامانه ای از واحد حسابداری این اداره و واریز آن به حساب بقعه متبرکه ، قبض مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده و به همراه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی درپاکت لاک ومهر شده قرارداده و حضوراً تحویل دبیرخانه اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماوند نموده ورسید دریافت نماید .

3‏‏‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد نماید و در صورت ناخوانا بودن وعدم درج مبلغ و وجود و منع قانونی مردود خواهدبود 0ضمنا " برنده می بایست 3 ماه از مبلغ پیشنهادی را بعنوان ودیعه طی قبض صادره بحساب امامزاده واریز نماید  .

4‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .

5‏‏‏‏- به پیشنهادات مبهم و یا بدون قبض و یا آن دسته از پیشنهادات که خارج از موعد مقرر واصل گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته و نیز مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و پیشنهاد دهندگان میبایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ07‏/03‏/1398 به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل نمایند .

6‏‏‏‏- کمیسیون مزایده درروز چهارشنبه مورخ 08‏/03‏/1398راس ساعت 10:00 صبح درمحل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند با حضور نمایندگان ذیصلاح برگزار خواهد شد و حضور شرکت کنندگان و متقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد .

7‏‏‏‏-اعضاء ونمایندگان ذیصلاح کمیسیون مزایده در رد ویا قبول پیشنهادات واصله و برنده مزایده مختار میباشند و متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تماس های76322667‏‏‏‏-76322267 اداره اوقاف تماس حاصل نمایند .  

8‏‏‏‏- پس ازتنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده سپرده واریزی متقاضیان که برنده اعلام نگردیده اند مسترد می گردد0

9‏‏‏‏- در صورت انصراف برنده مزایده تحت هر شرایطی سپرده وی بنفع موقوفه ضبط وبا نفرات بعدی حد اکثر نفر سوم با مبلغ پیشنهادی ارائه شده از طرف متقاضی قراررداد اجاره تنظیم می گردد (( سپرده شرکت در مزایده نفرات دوم وسوم نیز درصورت انصراف بنفع موقوفه وآستان ضبط میگردد )) 0

10‏‏‏‏- برنده مزایده میبایستی ظرف مدت یک هفته نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید وبه همراه داشتن دوفقره چک ودو نفر ضامن ( کارمند با حکم وفیش حقوقی ویا بازاری با جواز کسب ) الزامی میباشد، درغیراینصورت با نفرات بعدی تنظیم قرارداد خواهد شد و در زمان تنظیم قرارداد اجاره هرشرطی که اداره اوقاف لازم بداند قیدخواهدکرد .                       

11‏‏‏‏-کلیه هزینه های مربوط به مزایده از قبیل نشرآگهی درجراید وکارشناسی وتنظیم سند اجاره رسمی به عهده برنده مزایده میباشد .

ضمناً متقاضیان حتما" فیش واریزی شرکت در مزایده را ارائه و سپس فرم مخصوص شرکت در مزایده را تکمیل وبه همراه فتوکپی مدارک شناسایی داخل پاکت قرارداده و بروی آن آدرس دقیق به همراه شماره موبایل وتلفن ثابت و شماره مغازه مورد تقاضا می بایست قید گردد