کد خبر : 310055

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 25 مهر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده عرصه و اعیان یک کارگاه از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک
آگهی مزایده عرصه و اعیان یک باب کارگاه از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در چهاردانگه روستا
با عنایت به ماده 11 آئین نامه اجرائی تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از آن ، این اداره در نظر دارد عرصه و اعیان یک باب کارگاه از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در چهاردانگه روستای علی آباد قاجار را از طریق مزایده عمومی و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.
شروط آگهی مزایده
1‏- عرصه و اعیان یک باب سالن به مساحت 117 متر مربع با پایه اجاره ماهیانه مبلغ 000‏/500‏/5 ریال .
2‏- مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی می باشد.
3‏- شرکت کنندگان بایستی مبلغ 000‏/600‏/6 ریال واریز و اصل فیش را همراه با پیشنهاد مبلغ سالیانه خود در پاکت دربسته به دبیرخانه این اداره تا ساعت 12:00 روزدو شنبه مورخ 14‏/08‏/97 تحویل و رسید دریافت نمایند.
4‏- اداره اوقاف و کمیسیون آگهی مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشند.
5‏- هزینه کارشناسی چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.
6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
7‏- به پیشنهادات بصورت نمابر ، مخدوش، مبهم و بدون فیش بانکی و لاک گرفتگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8‏- تاریخ برگزاری و رسیدگی به پیشنهادات ساعت 30‏/9 صبح روز سه شنبه مورخ 15‏/08‏/97 با حضور ذیحساب محترم اداره کل اوقاف استان تهران و متولی موقوفه و یا نماینده قانونی وی خواهد بود.
9‏- برنده مزایده می بایست از بابت تضمین اجاره بهای یکسال و تخلیه دو فقره چک در وجه موقوفه تحویل متولی نماید.
10‏- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بعهده برنده مزایده میباشد.
11‏- برنده موظف است جهت اخذ قرارداد یک نفر بعنوان ضامن و شاهد مستأجر معرفی نماید.
12‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید.
13‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط و مورد مزایده به ترتیب با نفرات دوم به بعد واگذار خواهد شد و این موضوع نیز در خصوص نفرات بعدی قابل اجرا می باشد.
14‏- ودیعه نفرات دوم و سوم و ... پس از تنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.
15‏- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر ندارد.
16‏- برنده مزایده موظف است نسبت به پرداخت ودیعه سه ماهه براساس مبلغ پیشنهای اقدام نماید.
17‏- برنده مزایده موظف است پس از انعقاد قرارداد نست به به ثبت آن در دفتر اسناد رسمی شماره 2 اسلامشهر اقدام نماید