کد خبر : 308563

تاریخ درج خبر : شنبه 31 شهریور 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده تعداد یک باب مغازه (بدون حق سرقفلی) از رقبات موقوفه میرزارضا
آگهی مزایده تعداد یک باب مغازه (بدون حق سرقفلی) از رقبات موقوفه میرزارضا

اداره اوقاف وامور خیریه  شهرستان  فیروزکوه در نظر دارد تعداد یک باب مغازه از رقبات موقوفه میرزارضا واقع در فیروزکوه سه راه شهرک روبروی هلال احمر را از طریق مزایده برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به افراد مومن متعهد جهت مشاغل مناسب با شئونات اسلامی با شرایط ذیل و بدون اخذ سرقفلی به اجاره واگذار نماید.

 

       مساحت

   پایه مزایده (ماهیانه) ریال

       عنوان رقبه

    76‏/29

      4000000

     یک باب مغازه

 

1 -مدت اجاره یک سال تمام می باشد که در پایان مدت مستاجر می بایست بدون هیچ قید وشرطی مورد اجاره را همانطوری که تحویل گرفته صحیح وسالم تحویل اداره اوقاف نماید.

2- متقاضیان می بایستی مبلغ یک ماه پایه مزایده را بعنوان سپرده ضمن اخذ فیش از این اداره در بانک ملی فیروزکوه واریز وفیش آن را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت در بسته به دبیرخانه اداره اوقاف فیروزکوه تحویل و رسید دریافت نمایند.

3-برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ودر صورت عدم درج مبلغ مردود خواهد شد.

4-افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.

5-به پیشنهاد مبهم، مخدوش، فاقد فیش سپرده وپیشنهادات واصله پس از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و پیشنهاد دهندگان می بایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/06/97 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه تحویل نمایند.

6-کمسیون مزایده در روز یک شنبه مورخ 18/06/97 راٌس ساعت 11 صبح در محل اداره اوقاف فیروزکوه با حضور نمایندگان ذیصلاح برگزار خواهد شد وحضور شرکت کنندگان در مزایده آزاد می باشد.

7-اداره فیروزکوه در قبول ویا رد پیشنهادات مختار است و متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 76403290 اداره اوقاف وامور خیریه فیروزکوه تماس حاصل فرمایند.

8- سپرده نفرات دوم وسوم به بعد پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد می گردد.

9-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نظر اعضاء کمیسیون با نفرات بعدی سند اجاره تنظیم خواهد شد.

10-برنده مزایده می بایستی ظرف مدت 10 روز نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام نماید در غیر اینصورت با نفرات بعدی تنظیم سند اجاره خواهد شد ودر زمان تنظیم قرارداد اجاره هر شرطی که اداره اوقاف لازم بداند قید خواهد شد.