کد خبر : 304061

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 20 تیر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده یکباب مغازه واقع در شهرری میدان فرمانداری بعد از خیابان ادریس سلیمانی مجتمع تجاری لاله طبقه همکف موقوفه هراتی
آگهی مزایده یکباب مغازه به مساحت 15 مترمربع واقع در شهرری میدان فرمانداری بعد از خیابان ادریس سلیمانی مجتمع تجاری لاله طبقه همکف موقوفه هراتی

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اجرای ماده 11 آئیننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یکباب مغازه به مساحت 15 مترمربع واقع در شهرری میدان فرمانداری بعد از خیابان ادریس سلیمانی مجتمع تجاری لاله طبقه همکف موقوفه هراتی را با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده تجاری باجاره واگذار نماید.11022127

(( شروط و تعهدات مزایده ))

1‏‏‏-مدت اجاره یک سال از زمان تنظیم قرارداد است .
2‏‏‏-اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏/500‏/7 ریال میباشد.
3‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی مبلغ 000‏‏‏/000‏/9 ریال قبض از اداره دریافت و به بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه رمضان هراتی نوشته شده باشد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1‏‏/5‏‏/97 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمائید .
4‏‏‏-پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 2‏‏/5‏‏/97 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز نبش خیابان کمیل انتهای خ گلها پلاک 2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد . (حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده بلامانع میباشد . )5‏‏‏-مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد و با ذکر نوع استفاده نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6‏‏‏-هزینه کارشناس و روزنامه و مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد .7‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند 8‏‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند .9‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون مشخص و به هر دلیلی از مراجعه به اداره اوقاف و تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی بنفع موقوفه ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .10‏‏‏- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد. 11‏‏‏- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر و ضمانت نامه بانکی و چک اخذ خواهد شد . 12‏‏‏-روز بازدید20‏‏/4‏‏/97 از ساعت 10الی 12