کد خبر : 304060

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 20 تیر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده یکباب مغازه به مساحت 26‏‏/114 مترمربع واقع در شهرری جاده چرمشهر جنب امامزاده بی بی هاجر (س)
آگهی مزایده یکباب مغازه به مساحت 26‏‏/114 مترمربع واقع در شهرری جاده چرمشهر جنب امامزاده بی بی هاجر (س)

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اجرای ماده 11 آئیننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یکباب مغازه به مساحت 26‏‏/114 مترمربع واقع در شهرری جاده چرمشهر جنب امامزاده بی بی هاجر (س) از رقبات امامزاده بی بی هاجر خاتون س را با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده تجاری باجاره واگذار نماید.11018342
(( شروط و تعهدات مزایده ))

1‏‏‏-مدت اجاره یک سال از زمان تنظیم قرارداد است .
2‏‏‏-اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏/600‏‏/10 ریال میباشد.
3‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی مبلغ 000‏‏‏/720‏‏/12 ریال قبض از اداره دریافت و به بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن عنوان مزایده امامزاده بی بی هاجر خاتون ( س ) نوشته شده باشد تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ1‏‏/5‏‏/97 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمائید .
4‏‏‏-پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 2‏‏/5‏‏/97 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز نبش خیابان کمیل انتهای خ گلها پلاک 2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد . (حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده بلامانع میباشد . )5‏‏‏-مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد و با ذکر نوع استفاده نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6‏‏‏-هزینه کارشناس و روزنامه و مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد .7‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند 8‏‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند .9‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون مشخص و به هر دلیلی از مراجعه به اداره اوقاف و تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی بنفع موقوفه ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .10‏‏‏- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد. 11‏‏‏- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر و ضمانت نامه بانکی و چک اخذ خواهد شد . 12‏‏‏-روز بازدید 20‏‏/4‏‏/97 از ساعت 10الی 12