اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در ساخت اعیانی موقوفه معین پور

1400/1/30 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 85 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در ساخت اعیانی موقوفه محمدابراهیم مهجور

1400/1/30 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 42 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در ساخت اعیانی موقوفه خدیجه کشفیان

1400/1/30 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 35 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در ساخت اعیانی موقوفه مهدی قناد تهرانی

1400/1/30 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 27 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در ساخت اعیانی موقوفه سیف الدین بهمنی

1400/1/30 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 36 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی - موقوفه زبیده خاتون

1400/1/30 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 24 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه تابش نیا واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه تابش نیا واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه تابش نیا واقع در اسلامشهر – شهرک محمدیه جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

1400/1/28 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 60 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در  تهران بزرگراه مدرس

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران بزرگراه مدرس

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران بزرگراه مدرس

1400/1/28 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 253 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده  جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی

1400/1/21 ( آگهی مزایده فروردین ماه 1400 ) 153 0 رای به این مطلب ادامه مطلب