راهبرد مشارکت مصوب

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت مصوب

راهبرد مشارکت مصوب

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران  به منظور اجرای ماموریت سازمانی خود تلاش میکند در اجرای ماده 9

تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان "حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری "راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرایندهای اداری اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران را به شرح ذیل فراهم نماید :

1-      برخی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی اداری و ... مرتبط با حقوق افراد پس از تائید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، از طریق حوزه ریاست و روابط عمومی در میزخدمت الکترونیکی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران درج میشود و طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار می گیرد و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام میشود.

2-      بسترهای تعاملی شهروندان برای اعلام نظرات، پیشنهادات, انتقادات و شکایات عبارتند از:

-          پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به نشانی  www.tehran.oghaf.ir

-          پست الکترونیکی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران tehran@oghaf.ir

-          میزخدمت الکترونیکی اداره کل به نشانی my.oghaf.ir  شماره تلفن و ایمیل مسئولین درج شده در تارنمای سازمان

-          پست الکترونیکی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران  به آدرس tehran@oghaf.ir 

-          پایگاه اطلاع رسانی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران  به نشانی www.tehran.oghaf.ir

-          دیگر کانال های ارتباطی ) تلفن گویا،ارسال پیامک و ... )

نظرات شهروندان توسط حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات دریافت و با همکاری سایر بخش های مرتبط و مسئول، بررسی ،پیگیری و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد

3-      امکان مشاهده، اظهارنظر و پیگیری خدمات اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران  برای شهروندان از طریق سامانه های الکترونیکی)قابل دسترسی دربخش خدمات الکترونیکی تارنمای اداره کل(و سامانه های ملی خدمات دستگاه های اجرایی به آدرس https://gservice.aro.gov.ir   به نحو مقتضی در تارنمای اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران توسط حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل به شهروندان اطلاع رسانی می شود.