اخبار استان

چهارشنبه24اسفند1401

08:25

آگهی مزایده 10 واحد تجاري از رقبات موقوفه مصطفی قلی خان میرشکار و موقوفات زینبیه واقع در شهرقدس

آگهی مزایده 10 واحد تجاري از رقبات موقوفه مصطفی قلی خان میرشکار و موقوفات زینبیه واقع در شهرقدس

آگهی مزایده 10 واحد تجاري از رقبات موقوفه مصطفی قلی خان میرشکار و موقوفات زینبیه واقع در شهرقدس

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران ،  بدینوسیله به آگاهی می رساند اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان قدس باستناد ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 10‏/02‏/1356 در نظر دارد تعداد 10 واحد تجاري از رقبات موقوفه مصطفی قلی خان میرشکار و موقوفات زینبیه واقع در شهرقدس مطابق جدول ذیل را از طريق تشريفات مزايده با اجاره واگذار نمايد .
رديف کد تفضیلی رقبه نوع كاربري مساحت (مترمربع) مبلغ پايه مزايده ماهيانه (به ریال) مبلغ فیش واریزی جهت شرکت در مزايده (به ریال) نشانی
1 8585 تجاری 35.9 36000000 43200000 کوی فرزان قطعه  Eپلاک 23شهرداری (نوبت دوم)
2 7700 تجاری 40.8 47000000 56400000 کوی فرزان قطعه D پلاک 51 شهرداری (نوبت دوم)
3 7701 تجاری 40.03 46000000 55200000 کوی فرزان قطعه D پلاک  53شهرداری (نوبت دوم)
4 8543 تجاری 39.95 46000000 55200000 کوی فرزان قطعه D پلاک 55 شهرداری (نوبت اول)
5 8544 تجاری 40.12 46000000 55200000 کوی فرزان قطعه D پلاک 59  شهرداری (نوبت اول)
6 8546 تجاری 40.03 56000000 67200000 کوی فرزان قطعه D پلاک 63  شهرداری (نوبت اول)
7 7707 تجاری 40.06 46000000 55200000 کوی فرزان قطعه D پلاک 85  شهرداری (نوبت دوم)
8 7708 تجاری 39.95 46000000 55200000 کوی فرزان قطعه D پلاک 87 شهرداری(نوبت دوم)
9 2 تجاری 43.68 35000000 42000000 نبش میدان قدس -زیرزمین شرقی زینبیه(نوبت دوم)
10 8015 تجاری 25.3 40000000 48000000 آخر خیابان قدس روبروی خ استقلال پ 236 (نوبت اول)

شرايط عمومي:
1‏‏‏‏‏- پيشنهاد دهندگان مي بايست  فيش واريزي معادل 10 درصد قيمت پايه سالیانه واحد تجاري مورد نظر را بعنوان سپرده شركت در مزايده تحت فیش دریافتی با ذكر آدرس و شماره تلفن تماس به همراه پيشنهاد كتبي و کپی کارت ملی داخل پاكت دربسته و لاك و مهرشده حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 2‏/12‏/1401 به دبيرخانه اداره اوقاف واقع در شهرستان قدس خيابان عمارت  روبروي اداره پست تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
2‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند اجاره به مدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.
3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده میباشد.
4‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه  مورخ 3‏/12‏/1401در محل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد.
7‏- مزایده به صورت کتبی بوده و به پیشنهادات مشروط ، شفاهی ، تلگرافی و مبهم و همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
8‏- کلیه هزینه مزایده از قبیل کارشناسی ، هزینه چاپ و نشرآگهی در جراید و غیره بعهده برنده مزایده میباشد
9‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
10‏-کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
11‏-این اداره علاوه بر شروط معمول چنانچه شرط و یا شروط دیگری را به صلاح موقوفه بداند آن را در سند اجاره درج و برنده مزایده مکلف به رعایت آن خواهد بود.
12‏- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نظرکیسیون مزایده جهت تنظیم سند اجاره به این اداره مراجعه نماید، درغیراینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات دوم و سوم حسب مقررات تنظیم سند اجاره خواهد شد( ضبط سپرده درصورت عدم مراجعه تعهدات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت).
13‏- سپرده نفرات دوم و سوم مزایده پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.
14‏- از برنده مزایده وثیقه معتبر(نامه کسرحقوق ‏-چک‏-سفته ضامن معتبر) بعنوان تخلیه و اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
15‏- مستاجر بایستی مورد اجاره را همانطوری که صحیح و سالم تحویل گرفته ، درپایان مدت اجاره صحیح و سالم تحویل نماید و چنانچه خسارتی به مورد اجاره ازهر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
16‏- تخلف از هریک از شروط مندرج در سند اجاره موجب اختیار فسخ در بقیه مدت برای اداره اوقاف خواهد بود.
17‏- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه و یا با شماره تلفن 46821828 021تماس حاصل نمایند.
18‏-مزایده با شرکت یک نفر به عنوان شرکت کننده نیز برگزار خواهد شد.
19 بازدید به ادرس کوی فرزان: ( قطعات تجاری E ,D‏- مطابق پلاک شهرداری مندرج در جدول فوق )
قطعه زیرزمین زینبیه :(نبش میدان قدس ).